سختی و سودآوری ارزها

محاسبه سود اوری ارز های دیجیتال

Monacoin(MONA)Lyra2REv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :25.00

 • سختی شبکه :1.41 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 62.25 Th/s

 • زمان بلاک :1m 33s

 • پاداش بلاک :25.00

 • آخرین بلاک :1807438

 • سود آوری هم اکنون :76%

 • سود آوری یک روز :123%

 • سود آوری یک هفته :861%

 • درآمد به دلار :$6.41

 • درآمد به دلار یک روز :$10.38

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00126679

 • الگوریتم :Lyra2REv2

 • حجم بازار : 72,200,955

 • گردش به دلار :4.68 BTC

 • گردش به بیت کوین :4.68 BTC

 • نرخ صرافی :1.10

Nicehash-Lyra2REv2(NICEHASH)Lyra2REv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 12.35 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :106%

 • سود آوری یک روز :117%

 • سود آوری یک هفته :819%

 • درآمد به دلار :$8.99

 • درآمد به دلار یک روز :$9.88

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00120497

 • الگوریتم :Lyra2REv2

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.97 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.97 BTC

 • نرخ صرافی :522.72

BitcoinSV(BSV)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :12.50

 • سختی شبکه :150.15 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1,110.14 Ph/s

 • زمان بلاک :9m 14s

 • پاداش بلاک :12.50

 • آخرین بلاک :605361

 • سود آوری هم اکنون :109%

 • سود آوری یک روز :116%

 • سود آوری یک هفته :812%

 • درآمد به دلار :$9.21

 • درآمد به دلار یک روز :$9.87

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00120457

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 1,989,680,899

 • گردش به دلار :534.48 BTC

 • گردش به بیت کوین :534.48 BTC

 • نرخ صرافی :111.44

Verge-Lyra2REv2(XVG)Lyra2REv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :730.00

 • سختی شبکه :78.64 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.10 Th/s

 • زمان بلاک :2m 30s

 • پاداش بلاک :730.00

 • آخرین بلاک :3536857

 • سود آوری هم اکنون :111%

 • سود آوری یک روز :112%

 • سود آوری یک هفته :784%

 • درآمد به دلار :$9.42

 • درآمد به دلار یک روز :$9.49

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00115829

 • الگوریتم :Lyra2REv2

 • حجم بازار : 53,794,833

 • گردش به دلار :29.87 BTC

 • گردش به بیت کوین :29.87 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

BitcoinCashABC(BCH)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :12.50

 • سختی شبکه :336.66 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2,406.55 Ph/s

 • زمان بلاک :9m 33s

 • پاداش بلاک :12.50

 • آخرین بلاک :605591

 • سود آوری هم اکنون :102%

 • سود آوری یک روز :107%

 • سود آوری یک هفته :749%

 • درآمد به دلار :$8.66

 • درآمد به دلار یک روز :$9.09

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00110833

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 4,243,640,339

 • گردش به دلار :312.79 BTC

 • گردش به بیت کوین :312.79 BTC

 • نرخ صرافی :234.85

Horizen(ZEN)Equihash
 • براورد پاداش 24 ساعت :7.50

 • سختی شبکه :6.95 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 377.12 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 31s

 • پاداش بلاک :7.50

 • آخرین بلاک :607354

 • سود آوری هم اکنون :108%

 • سود آوری یک روز :106%

 • سود آوری یک هفته :742%

 • درآمد به دلار :$9.12

 • درآمد به دلار یک روز :$9.02

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00110073

 • الگوریتم :Equihash

 • حجم بازار : 30,406,390

 • گردش به دلار :105.68 BTC

 • گردش به بیت کوین :105.68 BTC

 • نرخ صرافی :4.01

Pirate(ARRR)Equihash
 • براورد پاداش 24 ساعت :128.00

 • سختی شبکه :360.94 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 96.25 Mh/s

 • زمان بلاک :1m

 • پاداش بلاک :128.00

 • آخرین بلاک :594384

 • سود آوری هم اکنون :103%

 • سود آوری یک روز :102%

 • سود آوری یک هفته :714%

 • درآمد به دلار :$8.72

 • درآمد به دلار یک روز :$8.61

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00105041

 • الگوریتم :Equihash

 • حجم بازار : 2,868,083

 • گردش به دلار :0.11 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.11 BTC

 • نرخ صرافی :0.02

Zcash(ZEC)Equihash
 • براورد پاداش 24 ساعت :10.00

 • سختی شبکه :77.81 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 4.07 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 33s

 • پاداش بلاک :10.00

 • آخرین بلاک :624336

 • سود آوری هم اکنون :118%

 • سود آوری یک روز :101%

 • سود آوری یک هفته :707%

 • درآمد به دلار :$9.97

 • درآمد به دلار یک روز :$8.54

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00104237

 • الگوریتم :Equihash

 • حجم بازار : 282,133,398

 • گردش به دلار :225.34 BTC

 • گردش به بیت کوین :225.34 BTC

 • نرخ صرافی :36.74

Bitcoin(BTC)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :12.62

 • سختی شبکه :12,114.73 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 91,216.79 Ph/s

 • زمان بلاک :9m 4s

 • پاداش بلاک :12.62

 • آخرین بلاک :600423

 • سود آوری هم اکنون :100%

 • سود آوری یک روز :100%

 • سود آوری یک هفته :700%

 • درآمد به دلار :$0

 • درآمد به دلار یک روز :$0

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00103405

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 147,596,211,467

 • گردش به دلار :30496.84 BTC

 • گردش به بیت کوین :30496.84 BTC

 • نرخ صرافی :8197.41

Nicehash-SHA(NICEHASH)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 230.59 Ph/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :101%

 • سود آوری یک روز :100%

 • سود آوری یک هفته :700%

 • درآمد به دلار :$8.60

 • درآمد به دلار یک روز :$8.45

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.001031

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :5.70 BTC

 • گردش به بیت کوین :5.70 BTC

 • نرخ صرافی :162.35

Nicehash-Equihash(NICEHASH)Equihash
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 182.08 Mh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :109%

 • سود آوری یک روز :99%

 • سود آوری یک هفته :693%

 • درآمد به دلار :$9.26

 • درآمد به دلار یک روز :$8.40

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00102453

 • الگوریتم :Equihash

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.98 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.98 BTC

 • نرخ صرافی :44.08

DGB-SHA(DGB)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :643.60

 • سختی شبکه :632.99 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 33.76 Ph/s

 • زمان بلاک :1m 15s

 • پاداش بلاک :643.60

 • آخرین بلاک :9642309

 • سود آوری هم اکنون :90%

 • سود آوری یک روز :97%

 • سود آوری یک هفته :679%

 • درآمد به دلار :$7.62

 • درآمد به دلار یک روز :$8.21

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00100128

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 91,495,679

 • گردش به دلار :12.42 BTC

 • گردش به بیت کوین :12.42 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Peercoin(PPC)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :49.60

 • سختی شبکه :1.56 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.36 Ph/s

 • زمان بلاک :45m

 • پاداش بلاک :49.60

 • آخرین بلاک :458952

 • سود آوری هم اکنون :91%

 • سود آوری یک روز :93%

 • سود آوری یک هفته :651%

 • درآمد به دلار :$7.72

 • درآمد به دلار یک روز :$7.84

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00095662

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 6,422,029

 • گردش به دلار :0.92 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.92 BTC

 • نرخ صرافی :0.25

Komodo(KMD)Equihash
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.00

 • سختی شبکه :213.05 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 56.81 Mh/s

 • زمان بلاک :1m

 • پاداش بلاک :3.00

 • آخرین بلاک :1584313

 • سود آوری هم اکنون :100%

 • سود آوری یک روز :92%

 • سود آوری یک هفته :644%

 • درآمد به دلار :$8.48

 • درآمد به دلار یک روز :$7.84

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0009564

 • الگوریتم :Equihash

 • حجم بازار : 65,121,614

 • گردش به دلار :18.96 BTC

 • گردش به بیت کوین :18.96 BTC

 • نرخ صرافی :0.56

LitecoinCash(LCC)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :125.00

 • سختی شبکه :131.68 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 3.51 Ph/s

 • زمان بلاک :2m 30s

 • پاداش بلاک :125.00

 • آخرین بلاک :1776737

 • سود آوری هم اکنون :82%

 • سود آوری یک روز :91%

 • سود آوری یک هفته :637%

 • درآمد به دلار :$6.95

 • درآمد به دلار یک روز :$7.73

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00094265

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 4,722,638

 • گردش به دلار :0.02 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.02 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Hush(HUSH)Equihash
 • براورد پاداش 24 ساعت :11.25

 • سختی شبکه :41.24 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 4.40 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 30s

 • پاداش بلاک :11.25

 • آخرین بلاک :109522

 • سود آوری هم اکنون :95%

 • سود آوری یک روز :86%

 • سود آوری یک هفته :602%

 • درآمد به دلار :$8.10

 • درآمد به دلار یک روز :$7.28

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00088802

 • الگوریتم :Equihash

 • حجم بازار : 216,617

 • گردش به دلار :0.09 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.09 BTC

 • نرخ صرافی :0.03

Axe(AXE)X11
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.19

 • سختی شبکه :3.00 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 79.26 Th/s

 • زمان بلاک :2m 35s

 • پاداش بلاک :2.19

 • آخرین بلاک :345719

 • سود آوری هم اکنون :39%

 • سود آوری یک روز :71%

 • سود آوری یک هفته :497%

 • درآمد به دلار :$3.29

 • درآمد به دلار یک روز :$5.98

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00072972

 • الگوریتم :X11

 • حجم بازار : 3,265,799

 • گردش به دلار :15.60 BTC

 • گردش به بیت کوین :15.60 BTC

 • نرخ صرافی :0.65

Nicehash-X11(NICEHASH)X11
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 373.31 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :47%

 • سود آوری یک روز :65%

 • سود آوری یک هفته :455%

 • درآمد به دلار :$3.95

 • درآمد به دلار یک روز :$5.55

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00067711

 • الگوریتم :X11

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.55 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.55 BTC

 • نرخ صرافی :10.98

Dash(DASH)X11
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.55

 • سختی شبکه :178.50 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 4.52 Ph/s

 • زمان بلاک :2m 38s

 • پاداش بلاک :1.55

 • آخرین بلاک :1157932

 • سود آوری هم اکنون :49%

 • سود آوری یک روز :61%

 • سود آوری یک هفته :427%

 • درآمد به دلار :$4.13

 • درآمد به دلار یک روز :$5.20

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0006342

 • الگوریتم :X11

 • حجم بازار : 625,998,384

 • گردش به دلار :274.50 BTC

 • گردش به بیت کوین :274.50 BTC

 • نرخ صرافی :68.74

Imagecoin(IMG)X11
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.09

 • سختی شبکه :432.73 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 27.92 Th/s

 • زمان بلاک :1m 2s

 • پاداش بلاک :2.09

 • آخرین بلاک :471142

 • سود آوری هم اکنون :52%

 • سود آوری یک روز :57%

 • سود آوری یک هفته :399%

 • درآمد به دلار :$4.44

 • درآمد به دلار یک روز :$4.79

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00058486

 • الگوریتم :X11

 • حجم بازار : 1,132,901

 • گردش به دلار :14.75 BTC

 • گردش به بیت کوین :14.75 BTC

 • نرخ صرافی :0.13

Sia(SC)Sia
 • براورد پاداش 24 ساعت :69928.82

 • سختی شبکه :1,657,605,942.95 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.65 Ph/s

 • زمان بلاک :9m 56s

 • پاداش بلاک :69928.82

 • آخرین بلاک :230141

 • سود آوری هم اکنون :57%

 • سود آوری یک روز :57%

 • سود آوری یک هفته :399%

 • درآمد به دلار :$4.87

 • درآمد به دلار یک روز :$4.79

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00058471

 • الگوریتم :Sia

 • حجم بازار : 82,269,956

 • گردش به دلار :5.87 BTC

 • گردش به بیت کوین :5.87 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Euno(EUNO)X11
 • براورد پاداش 24 ساعت :4.00

 • سختی شبکه :50.18 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.67 Th/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :4.00

 • آخرین بلاک :565125

 • سود آوری هم اکنون :33%

 • سود آوری یک روز :38%

 • سود آوری یک هفته :266%

 • درآمد به دلار :$2.78

 • درآمد به دلار یک روز :$3.24

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00039551

 • الگوریتم :X11

 • حجم بازار : 189,560

 • گردش به دلار :0.10 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.10 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Straks(STAK)Lyra2REv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.80

 • سختی شبکه :774.09 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 31.28 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 39s

 • پاداش بلاک :3.80

 • آخرین بلاک :779466

 • سود آوری هم اکنون :28%

 • سود آوری یک روز :36%

 • سود آوری یک هفته :252%

 • درآمد به دلار :$2.39

 • درآمد به دلار یک روز :$3.06

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00037316

 • الگوریتم :Lyra2REv2

 • حجم بازار : 50,851

 • گردش به دلار :0.01 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.01 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Decred(DCR)Blake (14r)
 • براورد پاداش 24 ساعت :10.00

 • سختی شبکه :28.55 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 356.48 Ph/s

 • زمان بلاک :5m 28s

 • پاداش بلاک :10.00

 • آخرین بلاک :390301

 • سود آوری هم اکنون :32%

 • سود آوری یک روز :31%

 • سود آوری یک هفته :217%

 • درآمد به دلار :$2.75

 • درآمد به دلار یک روز :$2.63

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00032106

 • الگوریتم :Blake (14r)

 • حجم بازار : 152,396,349

 • گردش به دلار :3.32 BTC

 • گردش به بیت کوین :3.32 BTC

 • نرخ صرافی :14.43

Verge-Scrypt(XVG)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :730.00

 • سختی شبکه :28.41 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 775.85 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 30s

 • پاداش بلاک :730.00

 • آخرین بلاک :3536857

 • سود آوری هم اکنون :22%

 • سود آوری یک روز :29%

 • سود آوری یک هفته :203%

 • درآمد به دلار :$1.89

 • درآمد به دلار یک روز :$2.49

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00030423

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 53,794,833

 • گردش به دلار :29.87 BTC

 • گردش به بیت کوین :29.87 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

GroestlCoin(GRS)Groestl
 • براورد پاداش 24 ساعت :5.00

 • سختی شبکه :476.96 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 30.77 Th/s

 • زمان بلاک :1m 2s

 • پاداش بلاک :5.00

 • آخرین بلاک :2805636

 • سود آوری هم اکنون :26%

 • سود آوری یک روز :29%

 • سود آوری یک هفته :203%

 • درآمد به دلار :$2.23

 • درآمد به دلار یک روز :$2.45

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00029897

 • الگوریتم :Groestl

 • حجم بازار : 14,275,732

 • گردش به دلار :0.99 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.99 BTC

 • نرخ صرافی :0.19

DGB-Qubit(DGB)Qubit
 • براورد پاداش 24 ساعت :643.60

 • سختی شبکه :2.84 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 155.32 Th/s

 • زمان بلاک :1m 15s

 • پاداش بلاک :643.60

 • آخرین بلاک :9642309

 • سود آوری هم اکنون :21%

 • سود آوری یک روز :26%

 • سود آوری یک هفته :182%

 • درآمد به دلار :$1.79

 • درآمد به دلار یک روز :$2.20

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00026817

 • الگوریتم :Qubit

 • حجم بازار : 91,495,679

 • گردش به دلار :12.42 BTC

 • گردش به بیت کوین :12.42 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

DGB-Scrypt(DGB)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :643.60

 • سختی شبکه :66.50 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 3.55 Th/s

 • زمان بلاک :1m 15s

 • پاداش بلاک :643.60

 • آخرین بلاک :9642309

 • سود آوری هم اکنون :20%

 • سود آوری یک روز :25%

 • سود آوری یک هفته :175%

 • درآمد به دلار :$1.74

 • درآمد به دلار یک روز :$2.14

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00026084

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 91,495,679

 • گردش به دلار :12.42 BTC

 • گردش به بیت کوین :12.42 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Nicehash-Scrypt(NICEHASH)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 7.44 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :24%

 • سود آوری یک روز :24%

 • سود آوری یک هفته :168%

 • درآمد به دلار :$2.07

 • درآمد به دلار یک روز :$2.06

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00025135

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :1.58 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.58 BTC

 • نرخ صرافی :1665.94

Litecoin(LTC)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :12.50

 • سختی شبکه :8.26 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 208.95 Th/s

 • زمان بلاک :2m 42s

 • پاداش بلاک :12.50

 • آخرین بلاک :1723244

 • سود آوری هم اکنون :23%

 • سود آوری یک روز :23%

 • سود آوری یک هفته :161%

 • درآمد به دلار :$1.97

 • درآمد به دلار یک روز :$1.97

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00023971

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 3,468,604,600

 • گردش به دلار :665.87 BTC

 • گردش به بیت کوین :665.87 BTC

 • نرخ صرافی :54.61

Florin(FLO)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :6.25

 • سختی شبکه :3.37 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 275.68 Gh/s

 • زمان بلاک :50s

 • پاداش بلاک :6.25

 • آخرین بلاک :3714130

 • سود آوری هم اکنون :21%

 • سود آوری یک روز :23%

 • سود آوری یک هفته :161%

 • درآمد به دلار :$1.77

 • درآمد به دلار یک روز :$1.92

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00023384

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 6,009,324

 • گردش به دلار :0.14 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.14 BTC

 • نرخ صرافی :0.04

Dero(DERO)CryptoNight
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.02

 • سختی شبکه :6.80 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 584.59 Mh/s

 • زمان بلاک :11s

 • پاداش بلاک :1.02

 • آخرین بلاک :3556969

 • سود آوری هم اکنون :23%

 • سود آوری یک روز :22%

 • سود آوری یک هفته :154%

 • درآمد به دلار :$1.94

 • درآمد به دلار یک روز :$1.88

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00022962

 • الگوریتم :CryptoNight

 • حجم بازار : 3,767,280

 • گردش به دلار :10.49 BTC

 • گردش به بیت کوین :10.49 BTC

 • نرخ صرافی :0.45

Nicehash-Qubit(NICEHASH)Qubit
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 54.24 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :23%

 • سود آوری یک روز :22%

 • سود آوری یک هفته :154%

 • درآمد به دلار :$1.98

 • درآمد به دلار یک روز :$1.87

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00022761

 • الگوریتم :Qubit

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.22 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.22 BTC

 • نرخ صرافی :35.33

Einsteinium(EMC2)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.00

 • سختی شبکه :1.55 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 51.46 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 3s

 • پاداش بلاک :2.00

 • آخرین بلاک :2517793

 • سود آوری هم اکنون :17%

 • سود آوری یک روز :21%

 • سود آوری یک هفته :147%

 • درآمد به دلار :$1.41

 • درآمد به دلار یک روز :$1.78

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00021746

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 10,015,744

 • گردش به دلار :0.53 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.53 BTC

 • نرخ صرافی :0.05

Nicehash-Blake (14r)(NICEHASH)Blake (14r)
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 19.39 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :20%

 • سود آوری یک روز :20%

 • سود آوری یک هفته :140%

 • درآمد به دلار :$1.68

 • درآمد به دلار یک روز :$1.67

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00020346

 • الگوریتم :Blake (14r)

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :58.07

LBRY(LBC)LBRY
 • براورد پاداش 24 ساعت :308.00

 • سختی شبکه :446.63 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 176.45 Th/s

 • زمان بلاک :2m 42s

 • پاداش بلاک :308.00

 • آخرین بلاک :653640

 • سود آوری هم اکنون :14%

 • سود آوری یک روز :18%

 • سود آوری یک هفته :126%

 • درآمد به دلار :$1.21

 • درآمد به دلار یک روز :$1.55

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00018965

 • الگوریتم :LBRY

 • حجم بازار : 1,882,891

 • گردش به دلار :0.37 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.37 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Sibcoin(SIB)X11Gost
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.67

 • سختی شبکه :5.37 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 141.00 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 36s

 • پاداش بلاک :1.67

 • آخرین بلاک :889412

 • سود آوری هم اکنون :23%

 • سود آوری یک روز :18%

 • سود آوری یک هفته :126%

 • درآمد به دلار :$1.93

 • درآمد به دلار یک روز :$1.50

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00018309

 • الگوریتم :X11Gost

 • حجم بازار : 845,359

 • گردش به دلار :2.51 BTC

 • گردش به بیت کوین :2.51 BTC

 • نرخ صرافی :0.05

Nicehash-LBRY(NICEHASH)LBRY
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 202.13 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :16%

 • سود آوری یک روز :16%

 • سود آوری یک هفته :112%

 • درآمد به دلار :$1.33

 • درآمد به دلار یک روز :$1.32

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00016156

 • الگوریتم :LBRY

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.16 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.16 BTC

 • نرخ صرافی :6.35

Nicehash-CryptoNight(NICEHASH)CryptoNight
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 235.84 Mh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :10%

 • سود آوری یک روز :15%

 • سود آوری یک هفته :105%

 • درآمد به دلار :$0.88

 • درآمد به دلار یک روز :$1.29

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00015676

 • الگوریتم :CryptoNight

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.11 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.11 BTC

 • نرخ صرافی :2431.81

GameCredits(GAME)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :7.04

 • سختی شبکه :1.73 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 74.69 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 35s

 • پاداش بلاک :7.04

 • آخرین بلاک :2520702

 • سود آوری هم اکنون :18%

 • سود آوری یک روز :15%

 • سود آوری یک هفته :105%

 • درآمد به دلار :$1.53

 • درآمد به دلار یک روز :$1.27

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00015443

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 1,236,546

 • گردش به دلار :3.66 BTC

 • گردش به بیت کوین :3.66 BTC

 • نرخ صرافی :0.02

Karbo(KRB)CryptoNight
 • براورد پاداش 24 ساعت :7.87

 • سختی شبکه :14.44 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 63.21 Mh/s

 • زمان بلاک :3m 54s

 • پاداش بلاک :7.87

 • آخرین بلاک :414194

 • سود آوری هم اکنون :10%

 • سود آوری یک روز :15%

 • سود آوری یک هفته :105%

 • درآمد به دلار :$0.89

 • درآمد به دلار یک روز :$1.24

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00015082

 • الگوریتم :CryptoNight

 • حجم بازار : 449,729

 • گردش به دلار :0.01 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.01 BTC

 • نرخ صرافی :0.06

Folm(FLM)PHI1612
 • براورد پاداش 24 ساعت :20.00

 • سختی شبکه :20.32 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 640.29 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 10s

 • پاداش بلاک :20.00

 • آخرین بلاک :405943

 • سود آوری هم اکنون :12%

 • سود آوری یک روز :12%

 • سود آوری یک هفته :84%

 • درآمد به دلار :$1.03

 • درآمد به دلار یک روز :$1.01

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00012332

 • الگوریتم :PHI1612

 • حجم بازار : 2,376

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-Quark(NICEHASH)Quark
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1,017.31 Gh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :9%

 • سود آوری یک روز :10%

 • سود آوری یک هفته :70%

 • درآمد به دلار :$0.76

 • درآمد به دلار یک روز :$0.81

 • درآمد به بیت کوین یک روز :9.901e-05

 • الگوریتم :Quark

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :13.57

DGB-Skein(DGB)Skein
 • براورد پاداش 24 ساعت :643.60

 • سختی شبکه :3.08 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 168.19 Th/s

 • زمان بلاک :1m 15s

 • پاداش بلاک :643.60

 • آخرین بلاک :9642309

 • سود آوری هم اکنون :10%

 • سود آوری یک روز :10%

 • سود آوری یک هفته :70%

 • درآمد به دلار :$0.83

 • درآمد به دلار یک روز :$0.81

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009893

 • الگوریتم :Skein

 • حجم بازار : 91,495,679

 • گردش به دلار :12.42 BTC

 • گردش به بیت کوین :12.42 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Verge-Groestl(XVG)Myr-Groestl
 • براورد پاداش 24 ساعت :730.00

 • سختی شبکه :3.39 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 92.47 Th/s

 • زمان بلاک :2m 30s

 • پاداش بلاک :730.00

 • آخرین بلاک :3536857

 • سود آوری هم اکنون :8%

 • سود آوری یک روز :9%

 • سود آوری یک هفته :63%

 • درآمد به دلار :$0.70

 • درآمد به دلار یک روز :$0.76

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000927

 • الگوریتم :Myr-Groestl

 • حجم بازار : 53,794,833

 • گردش به دلار :29.87 BTC

 • گردش به بیت کوین :29.87 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-Lyra2z(NICEHASH)Lyra2z
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.24 Gh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :8%

 • سود آوری یک روز :8%

 • سود آوری یک هفته :56%

 • درآمد به دلار :$0.64

 • درآمد به دلار یک روز :$0.64

 • درآمد به بیت کوین یک روز :7.787e-05

 • الگوریتم :Lyra2z

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :10.34

Actinium(ACM)Lyra2z
 • براورد پاداش 24 ساعت :50.00

 • سختی شبکه :7.55 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 207.47 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 29s

 • پاداش بلاک :50.00

 • آخرین بلاک :302297

 • سود آوری هم اکنون :6%

 • سود آوری یک روز :6%

 • سود آوری یک هفته :42%

 • درآمد به دلار :$0.49

 • درآمد به دلار یک روز :$0.52

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00006344

 • الگوریتم :Lyra2z

 • حجم بازار : 893,854

 • گردش به دلار :0.32 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.32 BTC

 • نرخ صرافی :0.06

Myriad-Groestl(XMY)Myr-Groestl
 • براورد پاداش 24 ساعت :250.00

 • سختی شبکه :545.52 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 3.64 Th/s

 • زمان بلاک :10m

 • پاداش بلاک :250.00

 • آخرین بلاک :2941979

 • سود آوری هم اکنون :5%

 • سود آوری یک روز :5%

 • سود آوری یک هفته :35%

 • درآمد به دلار :$0.43

 • درآمد به دلار یک روز :$0.45

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000543

 • الگوریتم :Myr-Groestl

 • حجم بازار : 1,465,965

 • گردش به دلار :0.29 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.29 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

SmartCash(SMART)Keccak
 • براورد پاداش 24 ساعت :27.99

 • سختی شبکه :208.26 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 15.15 Th/s

 • زمان بلاک :55s

 • پاداش بلاک :27.99

 • آخرین بلاک :1282504

 • سود آوری هم اکنون :2%

 • سود آوری یک روز :2%

 • سود آوری یک هفته :14%

 • درآمد به دلار :$0.21

 • درآمد به دلار یک روز :$0.20

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00002477

 • الگوریتم :Keccak

 • حجم بازار : 3,858,306

 • گردش به دلار :0.22 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.22 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Dogecoin(DOGE)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :10000.00

 • سختی شبکه :2.56 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 169.42 Th/s

 • زمان بلاک :1m 2s

 • پاداش بلاک :10000.00

 • آخرین بلاک :2945662

 • سود آوری هم اکنون :3%

 • سود آوری یک روز :2%

 • سود آوری یک هفته :14%

 • درآمد به دلار :$0.24

 • درآمد به دلار یک روز :$0.20

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00002431

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 319,284,511

 • گردش به دلار :54.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :54.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-Keccak(NICEHASH)Keccak
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 845.71 Gh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :2%

 • سود آوری یک روز :2%

 • سود آوری یک هفته :14%

 • درآمد به دلار :$0.19

 • درآمد به دلار یک روز :$0.16

 • درآمد به بیت کوین یک روز :1.97e-05

 • الگوریتم :Keccak

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :6.56

BitcoinDiamond(BCD)BCD
 • براورد پاداش 24 ساعت :125.00

 • سختی شبکه :1.86 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 14.35 Th/s

 • زمان بلاک :8m 50s

 • پاداش بلاک :125.00

 • آخرین بلاک :589959

 • سود آوری هم اکنون :1%

 • سود آوری یک روز :1%

 • سود آوری یک هفته :7%

 • درآمد به دلار :$0.11

 • درآمد به دلار یک روز :$0.13

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000153

 • الگوریتم :BCD

 • حجم بازار : 86,466,595

 • گردش به دلار :9.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :9.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.46

Bytecoin(BCN)CryptoNight
 • براورد پاداش 24 ساعت :526.60

 • سختی شبکه :71.28 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 629.19 Mh/s

 • زمان بلاک :1m 56s

 • پاداش بلاک :526.60

 • آخرین بلاک :1904729

 • سود آوری هم اکنون :1%

 • سود آوری یک روز :1%

 • سود آوری یک هفته :7%

 • درآمد به دلار :$0.08

 • درآمد به دلار یک روز :$0.08

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00001025

 • الگوریتم :CryptoNight

 • حجم بازار : 69,091,215

 • گردش به دلار :0.80 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.80 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Viacoin(VIA)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :0.63

 • سختی شبکه :268.24 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 44.71 Th/s

 • زمان بلاک :24s

 • پاداش بلاک :0.63

 • آخرین بلاک :6880697

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.01

 • درآمد به دلار یک روز :$0.01

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00000139

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 5,074,042

 • گردش به دلار :0.75 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.75 BTC

 • نرخ صرافی :0.22

Myriad-Scrypt(XMY)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :250.00

 • سختی شبکه :9.80 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 66.88 Th/s

 • زمان بلاک :10m

 • پاداش بلاک :250.00

 • آخرین بلاک :2941979

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00000006

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 1,465,965

 • گردش به دلار :0.29 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.29 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Myriad-SHA(XMY)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :250.00

 • سختی شبکه :1,812.94 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 12,376.35 Ph/s

 • زمان بلاک :10m

 • پاداش بلاک :250.00

 • آخرین بلاک :2941979

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00000002

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 1,465,965

 • گردش به دلار :0.29 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.29 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-Ethash(NICEHASH)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 4.63 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :104%

 • سود آوری یک روز :106%

 • سود آوری یک هفته :742%

 • درآمد به دلار :$1.18

 • درآمد به دلار یک روز :$1.16

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00014138

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :8.31 BTC

 • گردش به بیت کوین :8.31 BTC

 • نرخ صرافی :13341.04

EthereumClassic(ETC)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.88

 • سختی شبکه :106,584.22 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 7.91 Th/s

 • زمان بلاک :13s

 • پاداش بلاک :3.88

 • آخرین بلاک :9031320

 • سود آوری هم اکنون :104%

 • سود آوری یک روز :105%

 • سود آوری یک هفته :735%

 • درآمد به دلار :$1.19

 • درآمد به دلار یک روز :$1.15

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0001398

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 523,217,038

 • گردش به دلار :161.08 BTC

 • گردش به بیت کوین :161.08 BTC

 • نرخ صرافی :4.57

Ethereum(ETH)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.00

 • سختی شبکه :2,170,239.08 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 153.88 Th/s

 • زمان بلاک :13s

 • پاداش بلاک :2.00

 • آخرین بلاک :8786177

 • سود آوری هم اکنون :100%

 • سود آوری یک روز :100%

 • سود آوری یک هفته :700%

 • درآمد به دلار :$1.14

 • درآمد به دلار یک روز :$1.09

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00013301

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 18,774,797,017

 • گردش به دلار :6951.15 BTC

 • گردش به بیت کوین :6951.15 BTC

 • نرخ صرافی :173.45

Ether-1(ETHO)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :4.50

 • سختی شبکه :410.92 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 32.83 Gh/s

 • زمان بلاک :12s

 • پاداش بلاک :4.50

 • آخرین بلاک :3368517

 • سود آوری هم اکنون :69%

 • سود آوری یک روز :84%

 • سود آوری یک هفته :588%

 • درآمد به دلار :$0.78

 • درآمد به دلار یک روز :$0.92

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0001123

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 375,035

 • گردش به دلار :2.83 BTC

 • گردش به بیت کوین :2.83 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

HavenProtocol(XHV)CryptoNightHaven
 • براورد پاداش 24 ساعت :14.33

 • سختی شبکه :462.56 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 3.85 Mh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :14.33

 • آخرین بلاک :444508

 • سود آوری هم اکنون :68%

 • سود آوری یک روز :75%

 • سود آوری یک هفته :525%

 • درآمد به دلار :$0.77

 • درآمد به دلار یک روز :$0.82

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009946

 • الگوریتم :CryptoNightHaven

 • حجم بازار : 1,098,614

 • گردش به دلار :0.11 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.11 BTC

 • نرخ صرافی :0.10

BitTube(TUBE)CryptoNightSaber
 • براورد پاداش 24 ساعت :151.44

 • سختی شبکه :380.86 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 3.15 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 1s

 • پاداش بلاک :151.44

 • آخرین بلاک :451657

 • سود آوری هم اکنون :79%

 • سود آوری یک روز :74%

 • سود آوری یک هفته :518%

 • درآمد به دلار :$0.90

 • درآمد به دلار یک روز :$0.81

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009863

 • الگوریتم :CryptoNightSaber

 • حجم بازار : 1,960,712

 • گردش به دلار :0.52 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.52 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

BitCash(BITC)X16Rv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :19.35

 • سختی شبکه :980.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 61.25 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 4s

 • پاداش بلاک :19.35

 • آخرین بلاک :609095

 • سود آوری هم اکنون :48%

 • سود آوری یک روز :72%

 • سود آوری یک هفته :504%

 • درآمد به دلار :$0.54

 • درآمد به دلار یک روز :$0.79

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009626

 • الگوریتم :X16Rv2

 • حجم بازار : 476,204

 • گردش به دلار :0.49 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.49 BTC

 • نرخ صرافی :0.04

Ellaism(ELLA)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :4.91

 • سختی شبکه :70.46 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 5.31 Gh/s

 • زمان بلاک :13s

 • پاداش بلاک :4.91

 • آخرین بلاک :4947026

 • سود آوری هم اکنون :70%

 • سود آوری یک روز :72%

 • سود آوری یک هفته :504%

 • درآمد به دلار :$0.80

 • درآمد به دلار یک روز :$0.79

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009581

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 31,747

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Pirl(PIRL)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :5.00

 • سختی شبکه :427.71 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 37.21 Gh/s

 • زمان بلاک :11s

 • پاداش بلاک :5.00

 • آخرین بلاک :4936851

 • سود آوری هم اکنون :70%

 • سود آوری یک روز :71%

 • سود آوری یک هفته :497%

 • درآمد به دلار :$0.80

 • درآمد به دلار یک روز :$0.78

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009491

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 540,884

 • گردش به دلار :0.03 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.03 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Ubiq(UBQ)Ubqhash
 • براورد پاداش 24 ساعت :6.00

 • سختی شبکه :5,706.77 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 67.14 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 25s

 • پاداش بلاک :6.00

 • آخرین بلاک :990389

 • سود آوری هم اکنون :54%

 • سود آوری یک روز :70%

 • سود آوری یک هفته :490%

 • درآمد به دلار :$0.62

 • درآمد به دلار یک روز :$0.77

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009363

 • الگوریتم :Ubqhash

 • حجم بازار : 3,517,292

 • گردش به دلار :0.17 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.17 BTC

 • نرخ صرافی :0.08

Ravencoin(RVN)X16Rv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :5000.00

 • سختی شبکه :147.19 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 9.81 Th/s

 • زمان بلاک :1m

 • پاداش بلاک :5000.00

 • آخرین بلاک :936559

 • سود آوری هم اکنون :63%

 • سود آوری یک روز :69%

 • سود آوری یک هفته :483%

 • درآمد به دلار :$0.72

 • درآمد به دلار یک روز :$0.75

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009202

 • الگوریتم :X16Rv2

 • حجم بازار : 145,861,394

 • گردش به دلار :183.81 BTC

 • گردش به بیت کوین :183.81 BTC

 • نرخ صرافی :0.03

Hanacoin(HANA)Lyra2REv3
 • براورد پاداش 24 ساعت :50.00

 • سختی شبکه :225.90 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 9.72 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 33s

 • پاداش بلاک :50.00

 • آخرین بلاک :917860

 • سود آوری هم اکنون :30%

 • سود آوری یک روز :69%

 • سود آوری یک هفته :483%

 • درآمد به دلار :$0.34

 • درآمد به دلار یک روز :$0.75

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009116

 • الگوریتم :Lyra2REv3

 • حجم بازار : 30,096

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Dubaicoin(DBIX)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :6.00

 • سختی شبکه :8,922.35 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 94.92 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 34s

 • پاداش بلاک :6.00

 • آخرین بلاک :833243

 • سود آوری هم اکنون :55%

 • سود آوری یک روز :68%

 • سود آوری یک هفته :476%

 • درآمد به دلار :$0.63

 • درآمد به دلار یک روز :$0.74

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009025

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 559,850

 • گردش به دلار :0.16 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.16 BTC

 • نرخ صرافی :0.13

Nicehash-X16Rv2(NICEHASH)X16Rv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 548.37 Gh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :60%

 • سود آوری یک روز :66%

 • سود آوری یک هفته :462%

 • درآمد به دلار :$0.68

 • درآمد به دلار یک روز :$0.72

 • درآمد به بیت کوین یک روز :8.806e-05

 • الگوریتم :X16Rv2

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :2.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :2.00 BTC

 • نرخ صرافی :19.74

Bloc(BLOC)CryptoNightHaven
 • براورد پاداش 24 ساعت :18.09

 • سختی شبکه :54.72 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 466.99 Kh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :18.09

 • آخرین بلاک :358949

 • سود آوری هم اکنون :62%

 • سود آوری یک روز :66%

 • سود آوری یک هفته :462%

 • درآمد به دلار :$0.71

 • درآمد به دلار یک روز :$0.72

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008795

 • الگوریتم :CryptoNightHaven

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.09 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.09 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Monero(XMR)CryptoNightR
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.25

 • سختی شبکه :35.48 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 292.99 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 4s

 • پاداش بلاک :2.25

 • آخرین بلاک :1949781

 • سود آوری هم اکنون :65%

 • سود آوری یک روز :65%

 • سود آوری یک هفته :455%

 • درآمد به دلار :$0.74

 • درآمد به دلار یک روز :$0.71

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008704

 • الگوریتم :CryptoNightR

 • حجم بازار : 1,011,347,796

 • گردش به دلار :522.49 BTC

 • گردش به بیت کوین :522.49 BTC

 • نرخ صرافی :58.56

Vertcoin(VTC)Lyra2REv3
 • براورد پاداش 24 ساعت :25.00

 • سختی شبکه :15.81 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 417.68 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 35s

 • پاداش بلاک :25.00

 • آخرین بلاک :1230672

 • سود آوری هم اکنون :64%

 • سود آوری یک روز :65%

 • سود آوری یک هفته :455%

 • درآمد به دلار :$0.73

 • درآمد به دلار یک روز :$0.71

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008666

 • الگوریتم :Lyra2REv3

 • حجم بازار : 10,379,580

 • گردش به دلار :1.88 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.88 BTC

 • نرخ صرافی :0.20

Ryo(RYO)CryptoNightGPU
 • براورد پاداش 24 ساعت :56.28

 • سختی شبکه :275.47 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.11 Mh/s

 • زمان بلاک :4m 9s

 • پاداش بلاک :56.28

 • آخرین بلاک :315335

 • سود آوری هم اکنون :57%

 • سود آوری یک روز :65%

 • سود آوری یک هفته :455%

 • درآمد به دلار :$0.65

 • درآمد به دلار یک روز :$0.71

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008631

 • الگوریتم :CryptoNightGPU

 • حجم بازار : 256,063

 • گردش به دلار :0.02 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.02 BTC

 • نرخ صرافی :0.02

QuarkChain(QKC)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.25

 • سختی شبکه :215.76 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 22.32 Gh/s

 • زمان بلاک :9s

 • پاداش بلاک :3.25

 • آخرین بلاک :1527142

 • سود آوری هم اکنون :48%

 • سود آوری یک روز :65%

 • سود آوری یک هفته :455%

 • درآمد به دلار :$0.54

 • درآمد به دلار یک روز :$0.71

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008618

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 12,931,623

 • گردش به دلار :30.81 BTC

 • گردش به بیت کوین :30.81 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Sumokoin(SUMO)CryptoNightR
 • براورد پاداش 24 ساعت :65.07

 • سختی شبکه :372.87 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.56 Mh/s

 • زمان بلاک :3m 59s

 • پاداش بلاک :65.07

 • آخرین بلاک :339873

 • سود آوری هم اکنون :66%

 • سود آوری یک روز :63%

 • سود آوری یک هفته :441%

 • درآمد به دلار :$0.75

 • درآمد به دلار یک روز :$0.68

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008329

 • الگوریتم :CryptoNightR

 • حجم بازار : 210,911

 • گردش به دلار :0.08 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.08 BTC

 • نرخ صرافی :0.02

Nicehash-Lyra2REv3(NICEHASH)Lyra2REv3
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 262.52 Gh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :59%

 • سود آوری یک روز :62%

 • سود آوری یک هفته :434%

 • درآمد به دلار :$0.67

 • درآمد به دلار یک روز :$0.67

 • درآمد به بیت کوین یک روز :8.198e-05

 • الگوریتم :Lyra2REv3

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.20 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.20 BTC

 • نرخ صرافی :5.74

Expanse(EXP)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :4.00

 • سختی شبکه :2,981.56 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 141.98 Gh/s

 • زمان بلاک :21s

 • پاداش بلاک :4.00

 • آخرین بلاک :2539523

 • سود آوری هم اکنون :57%

 • سود آوری یک روز :62%

 • سود آوری یک هفته :434%

 • درآمد به دلار :$0.65

 • درآمد به دلار یک روز :$0.67

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000819

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 1,117,591

 • گردش به دلار :0.49 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.49 BTC

 • نرخ صرافی :0.07

EtherGem(EGEM)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.84

 • سختی شبکه :193.58 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 16.36 Gh/s

 • زمان بلاک :11s

 • پاداش بلاک :3.84

 • آخرین بلاک :3753729

 • سود آوری هم اکنون :55%

 • سود آوری یک روز :61%

 • سود آوری یک هفته :427%

 • درآمد به دلار :$0.62

 • درآمد به دلار یک روز :$0.67

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008132

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 86,244

 • گردش به دلار :0.90 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.90 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-CryptoNightR(NICEHASH)CryptoNightR
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 15.36 Mh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :61%

 • سود آوری یک روز :59%

 • سود آوری یک هفته :413%

 • درآمد به دلار :$0.70

 • درآمد به دلار یک روز :$0.65

 • درآمد به بیت کوین یک روز :7.898e-05

 • الگوریتم :CryptoNightR

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.50 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.50 BTC

 • نرخ صرافی :279.43

Callisto(CLO)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :233.40

 • سختی شبکه :2,057.38 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 155.68 Gh/s

 • زمان بلاک :13s

 • پاداش بلاک :233.40

 • آخرین بلاک :3688510

 • سود آوری هم اکنون :58%

 • سود آوری یک روز :58%

 • سود آوری یک هفته :406%

 • درآمد به دلار :$0.66

 • درآمد به دلار یک روز :$0.63

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000765

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 1,696,805

 • گردش به دلار :0.13 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.13 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Veil(VEIL)X16RT
 • براورد پاداش 24 ساعت :50.00

 • سختی شبکه :3.49 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 119.07 Gh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :50.00

 • آخرین بلاک :410670

 • سود آوری هم اکنون :56%

 • سود آوری یک روز :57%

 • سود آوری یک هفته :399%

 • درآمد به دلار :$0.64

 • درآمد به دلار یک روز :$0.62

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00007569

 • الگوریتم :X16RT

 • حجم بازار : 3,086,280

 • گردش به دلار :0.04 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.04 BTC

 • نرخ صرافی :0.07

Bitcoin Interest(BCI)ProgPow
 • براورد پاداش 24 ساعت :10.76

 • سختی شبکه :18.38 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.16 Gh/s

 • زمان بلاک :9m 5s

 • پاداش بلاک :10.76

 • آخرین بلاک :61656

 • سود آوری هم اکنون :50%

 • سود آوری یک روز :54%

 • سود آوری یک هفته :378%

 • درآمد به دلار :$0.57

 • درآمد به دلار یک روز :$0.59

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00007201

 • الگوریتم :ProgPow

 • حجم بازار : 600,932

 • گردش به دلار :0.02 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.02 BTC

 • نرخ صرافی :0.03

Lethean(LTHN)CryptoNightR
 • براورد پاداش 24 ساعت :666.68

 • سختی شبکه :66.77 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 560.47 Kh/s

 • زمان بلاک :2m 2s

 • پاداش بلاک :666.68

 • آخرین بلاک :551296

 • سود آوری هم اکنون :44%

 • سود آوری یک روز :53%

 • سود آوری یک هفته :371%

 • درآمد به دلار :$0.50

 • درآمد به دلار یک روز :$0.58

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00007024

 • الگوریتم :CryptoNightR

 • حجم بازار : 179,554

 • گردش به دلار :0.01 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.01 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Conceal(CCX)CryptoNightConceal
 • براورد پاداش 24 ساعت :8.99

 • سختی شبکه :1.07 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 9.04 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 1s

 • پاداش بلاک :8.99

 • آخرین بلاک :359062

 • سود آوری هم اکنون :44%

 • سود آوری یک روز :52%

 • سود آوری یک هفته :364%

 • درآمد به دلار :$0.50

 • درآمد به دلار یک روز :$0.57

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00006898

 • الگوریتم :CryptoNightConceal

 • حجم بازار : 742,321

 • گردش به دلار :1.93 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.93 BTC

 • نرخ صرافی :0.15

Masari(MSR)CryptoNightFastV2
 • براورد پاداش 24 ساعت :6.11

 • سختی شبکه :133.20 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.22 Mh/s

 • زمان بلاک :1m

 • پاداش بلاک :6.11

 • آخرین بلاک :745914

 • سود آوری هم اکنون :51%

 • سود آوری یک روز :52%

 • سود آوری یک هفته :364%

 • درآمد به دلار :$0.58

 • درآمد به دلار یک روز :$0.56

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00006861

 • الگوریتم :CryptoNightFastV2

 • حجم بازار : 358,168

 • گردش به دلار :0.08 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.08 BTC

 • نرخ صرافی :0.03

Swap(XWP)Cuckaroo29s
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.76

 • سختی شبکه :177.69 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 11.85 Kh/s

 • زمان بلاک :14s

 • پاداش بلاک :2.76

 • آخرین بلاک :1956500

 • سود آوری هم اکنون :43%

 • سود آوری یک روز :47%

 • سود آوری یک هفته :329%

 • درآمد به دلار :$0.50

 • درآمد به دلار یک روز :$0.51

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00006213

 • الگوریتم :Cuckaroo29s

 • حجم بازار : 393,998

 • گردش به دلار :0.64 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.64 BTC

 • نرخ صرافی :0.06

Grin-CT31(GRIN)Cuckatoo31
 • براورد پاداش 24 ساعت :60.00

 • سختی شبکه :8.94 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 76.29 Kh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :60.00

 • آخرین بلاک :400404

 • سود آوری هم اکنون :48%

 • سود آوری یک روز :47%

 • سود آوری یک هفته :329%

 • درآمد به دلار :$0.55

 • درآمد به دلار یک روز :$0.51

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.000062

 • الگوریتم :Cuckatoo31

 • حجم بازار : 23,757,664

 • گردش به دلار :704.94 BTC

 • گردش به بیت کوین :704.94 BTC

 • نرخ صرافی :0.99

Metaverse(ETP)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.93

 • سختی شبکه :9,221.79 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 439.13 Gh/s

 • زمان بلاک :21s

 • پاداش بلاک :1.93

 • آخرین بلاک :2872175

 • سود آوری هم اکنون :43%

 • سود آوری یک روز :46%

 • سود آوری یک هفته :322%

 • درآمد به دلار :$0.49

 • درآمد به دلار یک روز :$0.50

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00006083

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 25,212,224

 • گردش به دلار :2.57 BTC

 • گردش به بیت کوین :2.57 BTC

 • نرخ صرافی :0.33

Nicehash-Cuckatoo31(NICEHASH)Cuckatoo31
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 38.53 Kh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :46%

 • سود آوری یک روز :45%

 • سود آوری یک هفته :315%

 • درآمد به دلار :$0.52

 • درآمد به دلار یک روز :$0.49

 • درآمد به بیت کوین یک روز :5.974e-05

 • الگوریتم :Cuckatoo31

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :2.04 BTC

 • گردش به بیت کوین :2.04 BTC

 • نرخ صرافی :496.01

Grin-CR29(GRIN)Cuckarood29
 • براورد پاداش 24 ساعت :60.00

 • سختی شبکه :57.97 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 494.64 Kh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :60.00

 • آخرین بلاک :400404

 • سود آوری هم اکنون :46%

 • سود آوری یک روز :44%

 • سود آوری یک هفته :308%

 • درآمد به دلار :$0.53

 • درآمد به دلار یک روز :$0.48

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000591

 • الگوریتم :Cuckarood29

 • حجم بازار : 23,757,664

 • گردش به دلار :704.94 BTC

 • گردش به بیت کوین :704.94 BTC

 • نرخ صرافی :0.99

Nicehash-BeamV2(NICEHASH)BeamHashII
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.93 Mh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :44%

 • سود آوری یک روز :44%

 • سود آوری یک هفته :308%

 • درآمد به دلار :$0.50

 • درآمد به دلار یک روز :$0.48

 • درآمد به بیت کوین یک روز :5.82e-05

 • الگوریتم :BeamHashII

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :3.80 BTC

 • گردش به بیت کوین :3.80 BTC

 • نرخ صرافی :11.58

Nicehash-Cuckarood29 (NICEHASH)Cuckarood29
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 122.42 Kh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :43%

 • سود آوری یک روز :43%

 • سود آوری یک هفته :301%

 • درآمد به دلار :$0.49

 • درآمد به دلار یک روز :$0.47

 • درآمد به بیت کوین یک روز :5.7e-05

 • الگوریتم :Cuckarood29

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :1.15 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.15 BTC

 • نرخ صرافی :74.76

Gincoin(GIN)X16RT
 • براورد پاداش 24 ساعت :5.00

 • سختی شبکه :67.26 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.17 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 4s

 • پاداش بلاک :5.00

 • آخرین بلاک :413358

 • سود آوری هم اکنون :38%

 • سود آوری یک روز :43%

 • سود آوری یک هفته :301%

 • درآمد به دلار :$0.44

 • درآمد به دلار یک روز :$0.46

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00005658

 • الگوریتم :X16RT

 • حجم بازار : 66,350

 • گردش به دلار :0.02 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.02 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Beam(BEAM)BeamHashII
 • براورد پاداش 24 ساعت :80.00

 • سختی شبکه :318.09 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 5.30 Mh/s

 • زمان بلاک :1m

 • پاداش بلاک :80.00

 • آخرین بلاک :417765

 • سود آوری هم اکنون :43%

 • سود آوری یک روز :42%

 • سود آوری یک هفته :294%

 • درآمد به دلار :$0.49

 • درآمد به دلار یک روز :$0.46

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00005633

 • الگوریتم :BeamHashII

 • حجم بازار : 23,407,285

 • گردش به دلار :591.21 BTC

 • گردش به بیت کوین :591.21 BTC

 • نرخ صرافی :0.57

Zel(ZEL)ZelHash
 • براورد پاداش 24 ساعت :112.50

 • سختی شبکه :6.28 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 435.79 Kh/s

 • زمان بلاک :1m 58s

 • پاداش بلاک :112.50

 • آخرین بلاک :451116

 • سود آوری هم اکنون :34%

 • سود آوری یک روز :42%

 • سود آوری یک هفته :294%

 • درآمد به دلار :$0.39

 • درآمد به دلار یک روز :$0.45

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00005538

 • الگوریتم :ZelHash

 • حجم بازار : 3,986,310

 • گردش به دلار :18.33 BTC

 • گردش به بیت کوین :18.33 BTC

 • نرخ صرافی :0.05

Aion(AION)Equihash (210,9)
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.51

 • سختی شبکه :5.56 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 542.86 Kh/s

 • زمان بلاک :10s

 • پاداش بلاک :1.51

 • آخرین بلاک :4477431

 • سود آوری هم اکنون :39%

 • سود آوری یک روز :41%

 • سود آوری یک هفته :287%

 • درآمد به دلار :$0.44

 • درآمد به دلار یک روز :$0.45

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00005439

 • الگوریتم :Equihash (210,9)

 • حجم بازار : 24,310,127

 • گردش به دلار :37.62 BTC

 • گردش به بیت کوین :37.62 BTC

 • نرخ صرافی :0.07

BitcoinGold(BTG)Zhash
 • براورد پاداش 24 ساعت :12.50

 • سختی شبکه :163.04 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.24 Mh/s

 • زمان بلاک :9m 41s

 • پاداش بلاک :12.50

 • آخرین بلاک :604301

 • سود آوری هم اکنون :33%

 • سود آوری یک روز :39%

 • سود آوری یک هفته :273%

 • درآمد به دلار :$0.38

 • درآمد به دلار یک روز :$0.42

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00005172

 • الگوریتم :Zhash

 • حجم بازار : 132,801,151

 • گردش به دلار :26.76 BTC

 • گردش به بیت کوین :26.76 BTC

 • نرخ صرافی :7.58

BitcoinZ(BTCZ)Zhash
 • براورد پاداش 24 ساعت :12500.00

 • سختی شبکه :1.69 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 93.07 Kh/s

 • زمان بلاک :2m 29s

 • پاداش بلاک :12500.00

 • آخرین بلاک :440269

 • سود آوری هم اکنون :34%

 • سود آوری یک روز :39%

 • سود آوری یک هفته :273%

 • درآمد به دلار :$0.39

 • درآمد به دلار یک روز :$0.42

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00005147

 • الگوریتم :Zhash

 • حجم بازار : 451,567

 • گردش به دلار :0.05 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.05 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Exosis(EXO)X16R
 • براورد پاداش 24 ساعت :0.25

 • سختی شبکه :91.11 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.32 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 37s

 • پاداش بلاک :0.25

 • آخرین بلاک :138229

 • سود آوری هم اکنون :29%

 • سود آوری یک روز :37%

 • سود آوری یک هفته :259%

 • درآمد به دلار :$0.33

 • درآمد به دلار یک روز :$0.41

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000498

 • الگوریتم :X16R

 • حجم بازار : 78,499

 • گردش به دلار :0.08 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.08 BTC

 • نرخ صرافی :0.18

SnowGem(XSG)Zhash
 • براورد پاداش 24 ساعت :6.00

 • سختی شبکه :231.42 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 30.86 Kh/s

 • زمان بلاک :1m

 • پاداش بلاک :6.00

 • آخرین بلاک :953834

 • سود آوری هم اکنون :30%

 • سود آوری یک روز :37%

 • سود آوری یک هفته :259%

 • درآمد به دلار :$0.34

 • درآمد به دلار یک روز :$0.40

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00004864

 • الگوریتم :Zhash

 • حجم بازار : 372,197

 • گردش به دلار :14.12 BTC

 • گردش به بیت کوین :14.12 BTC

 • نرخ صرافی :0.02

Nicehash-Zhash(NICEHASH)Zhash
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 777.86 Kh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :31%

 • سود آوری یک روز :35%

 • سود آوری یک هفته :245%

 • درآمد به دلار :$0.35

 • درآمد به دلار یک روز :$0.38

 • درآمد به بیت کوین یک روز :4.659e-05

 • الگوریتم :Zhash

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.80 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.80 BTC

 • نرخ صرافی :5556.53

Graft(GRFT)CNReverseWaltz
 • براورد پاداش 24 ساعت :526.08

 • سختی شبکه :145.60 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.23 Mh/s

 • زمان بلاک :1m 58s

 • پاداش بلاک :526.08

 • آخرین بلاک :463279

 • سود آوری هم اکنون :32%

 • سود آوری یک روز :34%

 • سود آوری یک هفته :238%

 • درآمد به دلار :$0.36

 • درآمد به دلار یک روز :$0.37

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00004477

 • الگوریتم :CNReverseWaltz

 • حجم بازار : 290,917

 • گردش به دلار :0.07 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.07 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Anon(ANON)Zhash
 • براورد پاداش 24 ساعت :26.13

 • سختی شبکه :5.53 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 10.39 Kh/s

 • زمان بلاک :9m 5s

 • پاداش بلاک :26.13

 • آخرین بلاک :74468

 • سود آوری هم اکنون :28%

 • سود آوری یک روز :34%

 • سود آوری یک هفته :238%

 • درآمد به دلار :$0.32

 • درآمد به دلار یک روز :$0.37

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00004462

 • الگوریتم :Zhash

 • حجم بازار : 98,354

 • گردش به دلار :0.01 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.01 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Zcoin(XZC)MTP
 • براورد پاداش 24 ساعت :14.00

 • سختی شبکه :6.86 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 92.19 Gh/s

 • زمان بلاک :5m 5s

 • پاداش بلاک :14.00

 • آخرین بلاک :208120

 • سود آوری هم اکنون :31%

 • سود آوری یک روز :32%

 • سود آوری یک هفته :224%

 • درآمد به دلار :$0.35

 • درآمد به دلار یک روز :$0.35

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00004246

 • الگوریتم :MTP

 • حجم بازار : 41,816,689

 • گردش به دلار :6.70 BTC

 • گردش به بیت کوین :6.70 BTC

 • نرخ صرافی :4.84

Innova(INN)NeoScrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.64

 • سختی شبکه :1.86 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 60.12 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 7s

 • پاداش بلاک :2.64

 • آخرین بلاک :456232

 • سود آوری هم اکنون :22%

 • سود آوری یک روز :31%

 • سود آوری یک هفته :217%

 • درآمد به دلار :$0.25

 • درآمد به دلار یک روز :$0.34

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00004106

 • الگوریتم :NeoScrypt

 • حجم بازار : 19,042

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-X16R(NICEHASH)X16R
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 38.06 Gh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :29%

 • سود آوری یک روز :30%

 • سود آوری یک هفته :210%

 • درآمد به دلار :$0.33

 • درآمد به دلار یک روز :$0.33

 • درآمد به بیت کوین یک روز :4.034e-05

 • الگوریتم :X16R

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.05 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.05 BTC

 • نرخ صرافی :9.57

Vivo(VIVO)NeoScrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :4.50

 • سختی شبکه :
  Notice: Undefined offset: -1 in /home/arzmag/domains/arzmag.com/library/App/View/Helper/DifficultySimplify.php on line 25
  0.00

 • نرخ هش کل شبکه : 26.07 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 14s

 • پاداش بلاک :4.50

 • آخرین بلاک :509841

 • سود آوری هم اکنون :22%

 • سود آوری یک روز :29%

 • سود آوری یک هفته :203%

 • درآمد به دلار :$0.26

 • درآمد به دلار یک روز :$0.32

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00003902

 • الگوریتم :NeoScrypt

 • حجم بازار : 5,286

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-NeoScrypt(NICEHASH)NeoScrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.04 Gh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :27%

 • سود آوری یک روز :28%

 • سود آوری یک هفته :196%

 • درآمد به دلار :$0.31

 • درآمد به دلار یک روز :$0.30

 • درآمد به بیت کوین یک روز :3.688e-05

 • الگوریتم :NeoScrypt

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.02 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.02 BTC

 • نرخ صرافی :124.89

Traid(TRAID)NeoScrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :60.00

 • سختی شبکه :2.03 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 69.42 Mh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :60.00

 • آخرین بلاک :315804

 • سود آوری هم اکنون :20%

 • سود آوری یک روز :25%

 • سود آوری یک هفته :175%

 • درآمد به دلار :$0.23

 • درآمد به دلار یک روز :$0.27

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00003279

 • الگوریتم :NeoScrypt

 • حجم بازار : 3,467

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Hilux(HLX)X16R
 • براورد پاداش 24 ساعت :8.00

 • سختی شبکه :51.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 607.26 Mh/s

 • زمان بلاک :5m 44s

 • پاداش بلاک :8.00

 • آخرین بلاک :190515

 • سود آوری هم اکنون :18%

 • سود آوری یک روز :22%

 • سود آوری یک هفته :154%

 • درآمد به دلار :$0.20

 • درآمد به دلار یک روز :$0.24

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00002987

 • الگوریتم :X16R

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Feathercoin(FTC)NeoScrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :40.00

 • سختی شبکه :74.65 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 4.82 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 2s

 • پاداش بلاک :40.00

 • آخرین بلاک :2879447

 • سود آوری هم اکنون :21%

 • سود آوری یک روز :19%

 • سود آوری یک هفته :133%

 • درآمد به دلار :$0.24

 • درآمد به دلار یک روز :$0.20

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00002478

 • الگوریتم :NeoScrypt

 • حجم بازار : 2,277,646

 • گردش به دلار :1.62 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.62 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Electronero(ETNX)CryptoNightFast
 • براورد پاداش 24 ساعت :0.14

 • سختی شبکه :725.78 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 11.71 Kh/s

 • زمان بلاک :1m 2s

 • پاداش بلاک :0.14

 • آخرین بلاک :973913

 • سود آوری هم اکنون :19%

 • سود آوری یک روز :17%

 • سود آوری یک هفته :119%

 • درآمد به دلار :$0.21

 • درآمد به دلار یک روز :$0.19

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00002317

 • الگوریتم :CryptoNightFast

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

XDNA(XDNA)Hex
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.14

 • سختی شبکه :13.34 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 910.40 Mh/s

 • زمان بلاک :1m

 • پاداش بلاک :1.14

 • آخرین بلاک :665056

 • سود آوری هم اکنون :13%

 • سود آوری یک روز :17%

 • سود آوری یک هفته :119%

 • درآمد به دلار :$0.15

 • درآمد به دلار یک روز :$0.18

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00002253

 • الگوریتم :Hex

 • حجم بازار : 18,893

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

GoByte(GBX)NeoScrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.71

 • سختی شبکه :28.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 739.84 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 35s

 • پاداش بلاک :3.71

 • آخرین بلاک :384825

 • سود آوری هم اکنون :15%

 • سود آوری یک روز :16%

 • سود آوری یک هفته :112%

 • درآمد به دلار :$0.17

 • درآمد به دلار یک روز :$0.18

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00002162

 • الگوریتم :NeoScrypt

 • حجم بازار : 157,910

 • گردش به دلار :0.02 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.02 BTC

 • نرخ صرافی :0.03

Nicehash-CNHeavy(NICEHASH)CryptoNightHeavy
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 133.52 Kh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :40%

 • سود آوری یک روز :12%

 • سود آوری یک هفته :84%

 • درآمد به دلار :$0.46

 • درآمد به دلار یک روز :$0.14

 • درآمد به بیت کوین یک روز :1.659e-05

 • الگوریتم :CryptoNightHeavy

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :159.35

Motion(XMN)X16R
 • براورد پاداش 24 ساعت :8.00

 • سختی شبکه :5.96 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 189.35 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 9s

 • پاداش بلاک :8.00

 • آخرین بلاک :377016

 • سود آوری هم اکنون :11%

 • سود آوری یک روز :11%

 • سود آوری یک هفته :77%

 • درآمد به دلار :$0.13

 • درآمد به دلار یک روز :$0.12

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00001484

 • الگوریتم :X16R

 • حجم بازار : 1,408

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Sinovate(SIN)X25X
 • براورد پاداش 24 ساعت :24.98

 • سختی شبکه :33.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.10 Gh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :24.98

 • آخرین بلاک :267769

 • سود آوری هم اکنون :7%

 • سود آوری یک روز :8%

 • سود آوری یک هفته :56%

 • درآمد به دلار :$0.08

 • درآمد به دلار یک روز :$0.08

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00001002

 • الگوریتم :X25X

 • حجم بازار : 1,317,681

 • گردش به دلار :3.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :3.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Bitcore(BTX)TimeTravel10
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.13

 • سختی شبکه :7.15 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 199.31 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 27s

 • پاداش بلاک :3.13

 • آخرین بلاک :482598

 • سود آوری هم اکنون :6%

 • سود آوری یک روز :6%

 • سود آوری یک هفته :42%

 • درآمد به دلار :$0.07

 • درآمد به دلار یک روز :$0.07

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000083

 • الگوریتم :TimeTravel10

 • حجم بازار : 3,384,128

 • گردش به دلار :0.97 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.97 BTC

 • نرخ صرافی :0.19

Gravium(GRV)X16R
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.13

 • سختی شبکه :31.27 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.02 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 2s

 • پاداش بلاک :3.13

 • آخرین بلاک :706565

 • سود آوری هم اکنون :4%

 • سود آوری یک روز :6%

 • سود آوری یک هفته :42%

 • درآمد به دلار :$0.05

 • درآمد به دلار یک روز :$0.07

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00000799

 • الگوریتم :X16R

 • حجم بازار : 5,244

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

BitcoinDiamond(BCD)BCD
 • براورد پاداش 24 ساعت :125.00

 • سختی شبکه :1.86 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 14.35 Th/s

 • زمان بلاک :8m 50s

 • پاداش بلاک :125.00

 • آخرین بلاک :589959

 • سود آوری هم اکنون :2%

 • سود آوری یک روز :2%

 • سود آوری یک هفته :14%

 • درآمد به دلار :$0.02

 • درآمد به دلار یک روز :$0.02

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00000251

 • الگوریتم :BCD

 • حجم بازار : 86,466,595

 • گردش به دلار :9.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :9.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.46

Nicehash-CuckooCycle(NICEHASH)CuckooCycle
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 11.46 Kh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0

 • الگوریتم :CuckooCycle

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.02 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.02 BTC

 • نرخ صرافی :75.58

Aeternity(AE)CuckooCycle
 • براورد پاداش 24 ساعت :236.59

 • سختی شبکه :46.91 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 263.92 Kh/s

 • زمان بلاک :3m 2s

 • پاداش بلاک :236.59

 • آخرین بلاک :156970

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0

 • الگوریتم :CuckooCycle

 • حجم بازار : 53,693,367

 • گردش به دلار :33.51 BTC

 • گردش به بیت کوین :33.51 BTC

 • نرخ صرافی :0.19

Luxcoin(LUX)PHI2
 • براورد پاداش 24 ساعت :5.00

 • سختی شبکه :771.78 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 51.45 Gh/s

 • زمان بلاک :1m

 • پاداش بلاک :5.00

 • آخرین بلاک :950033

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0

 • الگوریتم :PHI2

 • حجم بازار : 1,339,869

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.20

Gexan(GEX)PHI2
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.40

 • سختی شبکه :64.59 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.15 Gh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :2.40

 • آخرین بلاک :240371

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0

 • الگوریتم :PHI2

 • حجم بازار : 120,253

 • گردش به دلار :0.02 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.02 BTC

 • نرخ صرافی :0.05

Argoneum(AGM)PHI2
 • براورد پاداش 24 ساعت :13.50

 • سختی شبکه :4.85 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 315.62 Mh/s

 • زمان بلاک :1m 3s

 • پاداش بلاک :13.50

 • آخرین بلاک :486112

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0

 • الگوریتم :PHI2

 • حجم بازار : 12,859

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Spider(SPDR)PHI2
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.25 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 85.54 Mh/s

 • زمان بلاک :1m

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :308214

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0

 • الگوریتم :PHI2

 • حجم بازار : 8,575

 • گردش به دلار :0.01 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.01 BTC

 • نرخ صرافی :0.00


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای ارزمگ محفوظ می باشد.
Copy Right © 2019 All Rights Reserved