سختی و سودآوری ارزها

محاسبه سود اوری ارز های دیجیتال

Pirate(ARRR)Equihash
 • براورد پاداش 24 ساعت :128.00

 • سختی شبکه :589.57 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 154.64 Mh/s

 • زمان بلاک :1m 1s

 • پاداش بلاک :128.00

 • آخرین بلاک :633101

 • سود آوری هم اکنون :131%

 • سود آوری یک روز :130%

 • سود آوری یک هفته :910%

 • درآمد به دلار :$11.76

 • درآمد به دلار یک روز :$11.70

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00138083

 • الگوریتم :Equihash

 • حجم بازار : 6,461,251

 • گردش به دلار :0.31 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.31 BTC

 • نرخ صرافی :0.05

Monacoin(MONA)Lyra2REv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :25.00

 • سختی شبکه :750.30 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 31.93 Th/s

 • زمان بلاک :1m 34s

 • پاداش بلاک :25.00

 • آخرین بلاک :1832421

 • سود آوری هم اکنون :132%

 • سود آوری یک روز :116%

 • سود آوری یک هفته :812%

 • درآمد به دلار :$11.79

 • درآمد به دلار یک روز :$10.40

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00122785

 • الگوریتم :Lyra2REv2

 • حجم بازار : 68,865,758

 • گردش به دلار :1.70 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.70 BTC

 • نرخ صرافی :1.05

Nicehash-Lyra2REv2(NICEHASH)Lyra2REv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 11.21 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :116%

 • سود آوری یک روز :114%

 • سود آوری یک هفته :798%

 • درآمد به دلار :$10.41

 • درآمد به دلار یک روز :$10.21

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00120529

 • الگوریتم :Lyra2REv2

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.86 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.86 BTC

 • نرخ صرافی :605.34

Verge-Lyra2REv2(XVG)Lyra2REv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :730.00

 • سختی شبکه :91.26 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.43 Th/s

 • زمان بلاک :2m 30s

 • پاداش بلاک :730.00

 • آخرین بلاک :3606781

 • سود آوری هم اکنون :121%

 • سود آوری یک روز :113%

 • سود آوری یک هفته :791%

 • درآمد به دلار :$10.85

 • درآمد به دلار یک روز :$10.19

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00120266

 • الگوریتم :Lyra2REv2

 • حجم بازار : 72,091,238

 • گردش به دلار :124.96 BTC

 • گردش به بیت کوین :124.96 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-Equihash(NICEHASH)Equihash
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 188.72 Mh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :97%

 • سود آوری یک روز :110%

 • سود آوری یک هفته :770%

 • درآمد به دلار :$8.69

 • درآمد به دلار یک روز :$9.92

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00117047

 • الگوریتم :Equihash

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :1.10 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.10 BTC

 • نرخ صرافی :41.39

Hush(HUSH)Equihash
 • براورد پاداش 24 ساعت :11.25

 • سختی شبکه :121.74 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 13.25 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 27s

 • پاداش بلاک :11.25

 • آخرین بلاک :124899

 • سود آوری هم اکنون :93%

 • سود آوری یک روز :109%

 • سود آوری یک هفته :763%

 • درآمد به دلار :$8.33

 • درآمد به دلار یک روز :$9.78

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00115461

 • الگوریتم :Equihash

 • حجم بازار : 648,451

 • گردش به دلار :0.15 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.15 BTC

 • نرخ صرافی :0.08

Horizen(ZEN)Equihash
 • براورد پاداش 24 ساعت :7.50

 • سختی شبکه :10.11 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 559.35 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 28s

 • پاداش بلاک :7.50

 • آخرین بلاک :622995

 • سود آوری هم اکنون :95%

 • سود آوری یک روز :109%

 • سود آوری یک هفته :763%

 • درآمد به دلار :$8.53

 • درآمد به دلار یک روز :$9.75

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00115066

 • الگوریتم :Equihash

 • حجم بازار : 42,397,443

 • گردش به دلار :15.40 BTC

 • گردش به بیت کوین :15.40 BTC

 • نرخ صرافی :5.44

Komodo(KMD)Equihash
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.00

 • سختی شبکه :397.33 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 104.22 Mh/s

 • زمان بلاک :1m 1s

 • پاداش بلاک :3.00

 • آخرین بلاک :1623329

 • سود آوری هم اکنون :94%

 • سود آوری یک روز :105%

 • سود آوری یک هفته :735%

 • درآمد به دلار :$8.42

 • درآمد به دلار یک روز :$9.46

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00111643

 • الگوریتم :Equihash

 • حجم بازار : 120,794,369

 • گردش به دلار :103.84 BTC

 • گردش به بیت کوین :103.84 BTC

 • نرخ صرافی :1.03

BitcoinSV(BSV)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :12.50

 • سختی شبکه :156.94 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1,046.94 Ph/s

 • زمان بلاک :10m 14s

 • پاداش بلاک :12.50

 • آخرین بلاک :609298

 • سود آوری هم اکنون :108%

 • سود آوری یک روز :103%

 • سود آوری یک هفته :721%

 • درآمد به دلار :$9.70

 • درآمد به دلار یک روز :$9.28

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00109524

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 2,216,465,534

 • گردش به دلار :264.74 BTC

 • گردش به بیت کوین :264.74 BTC

 • نرخ صرافی :122.67

BitcoinCashABC(BCH)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :12.50

 • سختی شبکه :387.71 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2,771.50 Ph/s

 • زمان بلاک :9m 33s

 • پاداش بلاک :12.50

 • آخرین بلاک :609527

 • سود آوری هم اکنون :94%

 • سود آوری یک روز :101%

 • سود آوری یک هفته :707%

 • درآمد به دلار :$8.44

 • درآمد به دلار یک روز :$9.07

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00107062

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 4,779,643,497

 • گردش به دلار :182.51 BTC

 • گردش به بیت کوین :182.51 BTC

 • نرخ صرافی :263.79

Nicehash-SHA(NICEHASH)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 234.94 Ph/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :105%

 • سود آوری یک روز :101%

 • سود آوری یک هفته :707%

 • درآمد به دلار :$9.43

 • درآمد به دلار یک روز :$9.06

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0010693

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :5.45 BTC

 • گردش به بیت کوین :5.45 BTC

 • نرخ صرافی :177.86

Bitcoin(BTC)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :12.65

 • سختی شبکه :11,846.43 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 98,224.63 Ph/s

 • زمان بلاک :8m 14s

 • پاداش بلاک :12.65

 • آخرین بلاک :604322

 • سود آوری هم اکنون :100%

 • سود آوری یک روز :100%

 • سود آوری یک هفته :700%

 • درآمد به دلار :$0

 • درآمد به دلار یک روز :$0

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00106017

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 152,938,142,100

 • گردش به دلار :28398.68 BTC

 • گردش به بیت کوین :28398.68 BTC

 • نرخ صرافی :8471.15

DGB-SHA(DGB)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :636.42

 • سختی شبکه :492.65 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 26.27 Ph/s

 • زمان بلاک :1m 15s

 • پاداش بلاک :636.42

 • آخرین بلاک :9800354

 • سود آوری هم اکنون :98%

 • سود آوری یک روز :99%

 • سود آوری یک هفته :693%

 • درآمد به دلار :$8.77

 • درآمد به دلار یک روز :$8.90

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00105039

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 83,669,522

 • گردش به دلار :9.79 BTC

 • گردش به بیت کوین :9.79 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Zcash(ZEC)Equihash
 • براورد پاداش 24 ساعت :10.00

 • سختی شبکه :85.22 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 4.55 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 30s

 • پاداش بلاک :10.00

 • آخرین بلاک :640026

 • سود آوری هم اکنون :99%

 • سود آوری یک روز :97%

 • سود آوری یک هفته :679%

 • درآمد به دلار :$8.87

 • درآمد به دلار یک روز :$8.70

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00102702

 • الگوریتم :Equihash

 • حجم بازار : 281,840,413

 • گردش به دلار :384.34 BTC

 • گردش به بیت کوین :384.34 BTC

 • نرخ صرافی :35.79

Peercoin(PPC)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :51.26

 • سختی شبکه :1.31 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.98 Ph/s

 • زمان بلاک :45m

 • پاداش بلاک :51.26

 • آخرین بلاک :463980

 • سود آوری هم اکنون :97%

 • سود آوری یک روز :93%

 • سود آوری یک هفته :651%

 • درآمد به دلار :$8.68

 • درآمد به دلار یک روز :$8.37

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00098793

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 5,837,730

 • گردش به دلار :1.11 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.11 BTC

 • نرخ صرافی :0.23

LitecoinCash(LCC)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :125.00

 • سختی شبکه :86.35 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.30 Ph/s

 • زمان بلاک :2m 30s

 • پاداش بلاک :125.00

 • آخرین بلاک :1806831

 • سود آوری هم اکنون :83%

 • سود آوری یک روز :86%

 • سود آوری یک هفته :602%

 • درآمد به دلار :$7.45

 • درآمد به دلار یک روز :$7.76

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00091613

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 3,364,385

 • گردش به دلار :0.02 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.02 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Nicehash-X11(NICEHASH)X11
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 98.42 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :77%

 • سود آوری یک روز :70%

 • سود آوری یک هفته :490%

 • درآمد به دلار :$6.93

 • درآمد به دلار یک روز :$6.30

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00074417

 • الگوریتم :X11

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.22 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.22 BTC

 • نرخ صرافی :19.25

Axe(AXE)X11
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.19

 • سختی شبکه :1.31 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 34.12 Th/s

 • زمان بلاک :2m 37s

 • پاداش بلاک :2.19

 • آخرین بلاک :360680

 • سود آوری هم اکنون :92%

 • سود آوری یک روز :64%

 • سود آوری یک هفته :448%

 • درآمد به دلار :$8.26

 • درآمد به دلار یک روز :$5.77

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00068087

 • الگوریتم :X11

 • حجم بازار : 3,644,359

 • گردش به دلار :16.12 BTC

 • گردش به بیت کوین :16.12 BTC

 • نرخ صرافی :0.72

Dash(DASH)X11
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.55

 • سختی شبکه :102.79 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.62 Ph/s

 • زمان بلاک :2m 37s

 • پاداش بلاک :1.55

 • آخرین بلاک :1172927

 • سود آوری هم اکنون :79%

 • سود آوری یک روز :62%

 • سود آوری یک هفته :434%

 • درآمد به دلار :$7.06

 • درآمد به دلار یک روز :$5.53

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00065311

 • الگوریتم :X11

 • حجم بازار : 619,483,988

 • گردش به دلار :163.83 BTC

 • گردش به بیت کوین :163.83 BTC

 • نرخ صرافی :67.63

Imagecoin(IMG)X11
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.09

 • سختی شبکه :350.59 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 22.26 Th/s

 • زمان بلاک :1m 3s

 • پاداش بلاک :2.09

 • آخرین بلاک :508608

 • سود آوری هم اکنون :66%

 • سود آوری یک روز :50%

 • سود آوری یک هفته :350%

 • درآمد به دلار :$5.90

 • درآمد به دلار یک روز :$4.46

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00052697

 • الگوریتم :X11

 • حجم بازار : 1,239,352

 • گردش به دلار :12.27 BTC

 • گردش به بیت کوین :12.27 BTC

 • نرخ صرافی :0.14

Decred(DCR)Blake (14r)
 • براورد پاداش 24 ساعت :9.90

 • سختی شبکه :28.00 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 313.41 Ph/s

 • زمان بلاک :6m 6s

 • پاداش بلاک :9.90

 • آخرین بلاک :398138

 • سود آوری هم اکنون :49%

 • سود آوری یک روز :49%

 • سود آوری یک هفته :343%

 • درآمد به دلار :$4.42

 • درآمد به دلار یک روز :$4.40

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00051902

 • الگوریتم :Blake (14r)

 • حجم بازار : 245,775,469

 • گردش به دلار :4.38 BTC

 • گردش به بیت کوین :4.38 BTC

 • نرخ صرافی :22.99

Euno(EUNO)X11
 • براورد پاداش 24 ساعت :4.00

 • سختی شبکه :27.92 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 953.07 Gh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :4.00

 • آخرین بلاک :598772

 • سود آوری هم اکنون :51%

 • سود آوری یک روز :45%

 • سود آوری یک هفته :315%

 • درآمد به دلار :$4.57

 • درآمد به دلار یک روز :$4.02

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00047474

 • الگوریتم :X11

 • حجم بازار : 200,068

 • گردش به دلار :0.12 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.12 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

GroestlCoin(GRS)Groestl
 • براورد پاداش 24 ساعت :5.00

 • سختی شبکه :226.98 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 14.41 Th/s

 • زمان بلاک :1m 3s

 • پاداش بلاک :5.00

 • آخرین بلاک :2843107

 • سود آوری هم اکنون :59%

 • سود آوری یک روز :44%

 • سود آوری یک هفته :308%

 • درآمد به دلار :$5.28

 • درآمد به دلار یک روز :$3.94

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00046551

 • الگوریتم :Groestl

 • حجم بازار : 16,140,782

 • گردش به دلار :0.30 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.30 BTC

 • نرخ صرافی :0.22

Sia(SC)Sia
 • براورد پاداش 24 ساعت :65963.39

 • سختی شبکه :2,156,598,111.03 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 3.14 Ph/s

 • زمان بلاک :10m 54s

 • پاداش بلاک :65963.39

 • آخرین بلاک :234100

 • سود آوری هم اکنون :39%

 • سود آوری یک روز :37%

 • سود آوری یک هفته :259%

 • درآمد به دلار :$3.52

 • درآمد به دلار یک روز :$3.30

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00038992

 • الگوریتم :Sia

 • حجم بازار : 81,953,073

 • گردش به دلار :10.86 BTC

 • گردش به بیت کوین :10.86 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-Scrypt(NICEHASH)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 7.96 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :35%

 • سود آوری یک روز :36%

 • سود آوری یک هفته :252%

 • درآمد به دلار :$3.14

 • درآمد به دلار یک روز :$3.20

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00037726

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :3.17 BTC

 • گردش به بیت کوین :3.17 BTC

 • نرخ صرافی :2530.81

Verge-Scrypt(XVG)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :730.00

 • سختی شبکه :24.08 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 657.59 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 30s

 • پاداش بلاک :730.00

 • آخرین بلاک :3606781

 • سود آوری هم اکنون :33%

 • سود آوری یک روز :35%

 • سود آوری یک هفته :245%

 • درآمد به دلار :$2.98

 • درآمد به دلار یک روز :$3.15

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00037208

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 72,091,238

 • گردش به دلار :124.96 BTC

 • گردش به بیت کوین :124.96 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

DGB-Scrypt(DGB)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :636.42

 • سختی شبکه :31.58 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.68 Th/s

 • زمان بلاک :1m 15s

 • پاداش بلاک :636.42

 • آخرین بلاک :9800354

 • سود آوری هم اکنون :37%

 • سود آوری یک روز :34%

 • سود آوری یک هفته :238%

 • درآمد به دلار :$3.28

 • درآمد به دلار یک روز :$3.04

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00035846

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 83,669,522

 • گردش به دلار :9.79 BTC

 • گردش به بیت کوین :9.79 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Litecoin(LTC)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :12.50

 • سختی شبکه :5.85 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 163.12 Th/s

 • زمان بلاک :2m 27s

 • پاداش بلاک :12.50

 • آخرین بلاک :1738380

 • سود آوری هم اکنون :33%

 • سود آوری یک روز :33%

 • سود آوری یک هفته :231%

 • درآمد به دلار :$2.99

 • درآمد به دلار یک روز :$2.99

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00035304

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 3,750,612,289

 • گردش به دلار :962.41 BTC

 • گردش به بیت کوین :962.41 BTC

 • نرخ صرافی :58.88

Einsteinium(EMC2)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.00

 • سختی شبکه :790.26 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 43.30 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 13s

 • پاداش بلاک :2.00

 • آخرین بلاک :2548590

 • سود آوری هم اکنون :30%

 • سود آوری یک روز :32%

 • سود آوری یک هفته :224%

 • درآمد به دلار :$2.69

 • درآمد به دلار یک روز :$2.88

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00034026

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 9,592,403

 • گردش به دلار :1.82 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.82 BTC

 • نرخ صرافی :0.04

Dero(DERO)CryptoNight
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :4.87 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 419.34 Mh/s

 • زمان بلاک :11s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :3754485

 • سود آوری هم اکنون :34%

 • سود آوری یک روز :31%

 • سود آوری یک هفته :217%

 • درآمد به دلار :$3.06

 • درآمد به دلار یک روز :$2.82

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00033327

 • الگوریتم :CryptoNight

 • حجم بازار : 4,522,304

 • گردش به دلار :25.97 BTC

 • گردش به بیت کوین :25.97 BTC

 • نرخ صرافی :0.52

Florin(FLO)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :6.25

 • سختی شبکه :1.50 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 133.87 Gh/s

 • زمان بلاک :46s

 • پاداش بلاک :6.25

 • آخرین بلاک :3762443

 • سود آوری هم اکنون :31%

 • سود آوری یک روز :31%

 • سود آوری یک هفته :217%

 • درآمد به دلار :$2.80

 • درآمد به دلار یک روز :$2.77

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00032738

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 4,264,852

 • گردش به دلار :0.79 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.79 BTC

 • نرخ صرافی :0.03

LBRY(LBC)LBRY
 • براورد پاداش 24 ساعت :305.00

 • سختی شبکه :200.45 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 81.71 Th/s

 • زمان بلاک :2m 37s

 • پاداش بلاک :305.00

 • آخرین بلاک :668331

 • سود آوری هم اکنون :33%

 • سود آوری یک روز :30%

 • سود آوری یک هفته :210%

 • درآمد به دلار :$2.95

 • درآمد به دلار یک روز :$2.74

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00032319

 • الگوریتم :LBRY

 • حجم بازار : 2,137,380

 • گردش به دلار :0.91 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.91 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Nicehash-Blake (14r)(NICEHASH)Blake (14r)
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 15.55 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :26%

 • سود آوری یک روز :29%

 • سود آوری یک هفته :203%

 • درآمد به دلار :$2.29

 • درآمد به دلار یک روز :$2.56

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00030237

 • الگوریتم :Blake (14r)

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :79.10

DGB-Qubit(DGB)Qubit
 • براورد پاداش 24 ساعت :636.42

 • سختی شبکه :1.19 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 65.03 Th/s

 • زمان بلاک :1m 15s

 • پاداش بلاک :636.42

 • آخرین بلاک :9800354

 • سود آوری هم اکنون :43%

 • سود آوری یک روز :27%

 • سود آوری یک هفته :189%

 • درآمد به دلار :$3.84

 • درآمد به دلار یک روز :$2.43

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00028717

 • الگوریتم :Qubit

 • حجم بازار : 83,669,522

 • گردش به دلار :9.79 BTC

 • گردش به بیت کوین :9.79 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

GameCredits(GAME)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :6.25

 • سختی شبکه :1.17 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 49.95 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 36s

 • پاداش بلاک :6.25

 • آخرین بلاک :2545662

 • سود آوری هم اکنون :31%

 • سود آوری یک روز :26%

 • سود آوری یک هفته :182%

 • درآمد به دلار :$2.80

 • درآمد به دلار یک روز :$2.37

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00027956

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 1,538,139

 • گردش به دلار :10.57 BTC

 • گردش به بیت کوین :10.57 BTC

 • نرخ صرافی :0.02

Nicehash-Qubit(NICEHASH)Qubit
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 21.76 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :29%

 • سود آوری یک روز :26%

 • سود آوری یک هفته :182%

 • درآمد به دلار :$2.57

 • درآمد به دلار یک روز :$2.37

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00027927

 • الگوریتم :Qubit

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.12 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.12 BTC

 • نرخ صرافی :45.87

Nicehash-Quark(NICEHASH)Quark
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 808.27 Gh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :28%

 • سود آوری یک روز :26%

 • سود آوری یک هفته :182%

 • درآمد به دلار :$2.47

 • درآمد به دلار یک روز :$2.32

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00027436

 • الگوریتم :Quark

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :44.15

Nicehash-LBRY(NICEHASH)LBRY
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 74.78 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :27%

 • سود آوری یک روز :26%

 • سود آوری یک هفته :182%

 • درآمد به دلار :$2.41

 • درآمد به دلار یک روز :$2.30

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00027203

 • الگوریتم :LBRY

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.11 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.11 BTC

 • نرخ صرافی :11.49

Sibcoin(SIB)X11Gost
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.68

 • سختی شبکه :6.13 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 160.02 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 37s

 • پاداش بلاک :1.68

 • آخرین بلاک :904399

 • سود آوری هم اکنون :19%

 • سود آوری یک روز :23%

 • سود آوری یک هفته :161%

 • درآمد به دلار :$1.68

 • درآمد به دلار یک روز :$2.02

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00023896

 • الگوریتم :X11Gost

 • حجم بازار : 839,959

 • گردش به دلار :13.63 BTC

 • گردش به بیت کوین :13.63 BTC

 • نرخ صرافی :0.05

Straks(STAK)Lyra2REv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.80

 • سختی شبکه :179.89 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 6.85 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 45s

 • پاداش بلاک :3.80

 • آخرین بلاک :810517

 • سود آوری هم اکنون :31%

 • سود آوری یک روز :21%

 • سود آوری یک هفته :147%

 • درآمد به دلار :$2.78

 • درآمد به دلار یک روز :$1.90

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00022477

 • الگوریتم :Lyra2REv2

 • حجم بازار : 30,317

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Karbo(KRB)CryptoNight
 • براورد پاداش 24 ساعت :7.58

 • سختی شبکه :7.93 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 33.71 Mh/s

 • زمان بلاک :4m 1s

 • پاداش بلاک :7.58

 • آخرین بلاک :423945

 • سود آوری هم اکنون :19%

 • سود آوری یک روز :17%

 • سود آوری یک هفته :119%

 • درآمد به دلار :$1.67

 • درآمد به دلار یک روز :$1.55

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00018322

 • الگوریتم :CryptoNight

 • حجم بازار : 488,848

 • گردش به دلار :0.03 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.03 BTC

 • نرخ صرافی :0.06

Folm(FLM)PHI1612
 • براورد پاداش 24 ساعت :20.00

 • سختی شبکه :6.66 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 213.01 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 8s

 • پاداش بلاک :20.00

 • آخرین بلاک :423267

 • سود آوری هم اکنون :7%

 • سود آوری یک روز :7%

 • سود آوری یک هفته :49%

 • درآمد به دلار :$0.66

 • درآمد به دلار یک روز :$0.66

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00007831

 • الگوریتم :PHI1612

 • حجم بازار : 819

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-Lyra2z(NICEHASH)Lyra2z
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 631.71 Mh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :7%

 • سود آوری یک روز :7%

 • سود آوری یک هفته :49%

 • درآمد به دلار :$0.63

 • درآمد به دلار یک روز :$0.61

 • درآمد به بیت کوین یک روز :7.191e-05

 • الگوریتم :Lyra2z

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :10.16

Verge-Groestl(XVG)Myr-Groestl
 • براورد پاداش 24 ساعت :730.00

 • سختی شبکه :3.94 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 107.54 Th/s

 • زمان بلاک :2m 30s

 • پاداش بلاک :730.00

 • آخرین بلاک :3606781

 • سود آوری هم اکنون :9%

 • سود آوری یک روز :7%

 • سود آوری یک هفته :49%

 • درآمد به دلار :$0.80

 • درآمد به دلار یک روز :$0.59

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00006961

 • الگوریتم :Myr-Groestl

 • حجم بازار : 72,091,238

 • گردش به دلار :124.96 BTC

 • گردش به بیت کوین :124.96 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

DGB-Skein(DGB)Skein
 • براورد پاداش 24 ساعت :636.42

 • سختی شبکه :6.37 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 347.74 Th/s

 • زمان بلاک :1m 15s

 • پاداش بلاک :636.42

 • آخرین بلاک :9800354

 • سود آوری هم اکنون :4%

 • سود آوری یک روز :6%

 • سود آوری یک هفته :42%

 • درآمد به دلار :$0.36

 • درآمد به دلار یک روز :$0.54

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00006356

 • الگوریتم :Skein

 • حجم بازار : 83,669,522

 • گردش به دلار :9.79 BTC

 • گردش به بیت کوین :9.79 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Nicehash-CryptoNight(NICEHASH)CryptoNight
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 49.37 Mh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :4%

 • سود آوری یک روز :6%

 • سود آوری یک هفته :42%

 • درآمد به دلار :$0.33

 • درآمد به دلار یک روز :$0.54

 • درآمد به بیت کوین یک روز :6.355e-05

 • الگوریتم :CryptoNight

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.01 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.01 BTC

 • نرخ صرافی :908.74

Actinium(ACM)Lyra2z
 • براورد پاداش 24 ساعت :50.00

 • سختی شبکه :9.82 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 266.42 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 31s

 • پاداش بلاک :50.00

 • آخرین بلاک :317960

 • سود آوری هم اکنون :6%

 • سود آوری یک روز :6%

 • سود آوری یک هفته :42%

 • درآمد به دلار :$0.56

 • درآمد به دلار یک روز :$0.54

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000633

 • الگوریتم :Lyra2z

 • حجم بازار : 1,398,012

 • گردش به دلار :0.22 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.22 BTC

 • نرخ صرافی :0.09

Myriad-Groestl(XMY)Myr-Groestl
 • براورد پاداش 24 ساعت :250.00

 • سختی شبکه :608.18 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 4.05 Th/s

 • زمان بلاک :10m

 • پاداش بلاک :250.00

 • آخرین بلاک :2957994

 • سود آوری هم اکنون :5%

 • سود آوری یک روز :6%

 • سود آوری یک هفته :42%

 • درآمد به دلار :$0.41

 • درآمد به دلار یک روز :$0.52

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00006188

 • الگوریتم :Myr-Groestl

 • حجم بازار : 1,561,868

 • گردش به دلار :0.35 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.35 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Dogecoin(DOGE)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :10000.00

 • سختی شبکه :2.67 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 173.76 Th/s

 • زمان بلاک :1m 3s

 • پاداش بلاک :10000.00

 • آخرین بلاک :2983378

 • سود آوری هم اکنون :3%

 • سود آوری یک روز :3%

 • سود آوری یک هفته :21%

 • درآمد به دلار :$0.23

 • درآمد به دلار یک روز :$0.25

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00002992

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 317,527,470

 • گردش به دلار :36.55 BTC

 • گردش به بیت کوین :36.55 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-Keccak(NICEHASH)Keccak
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.05 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :2%

 • سود آوری یک روز :3%

 • سود آوری یک هفته :21%

 • درآمد به دلار :$0.22

 • درآمد به دلار یک روز :$0.23

 • درآمد به بیت کوین یک روز :2.684e-05

 • الگوریتم :Keccak

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :7.62

SmartCash(SMART)Keccak
 • براورد پاداش 24 ساعت :27.08

 • سختی شبکه :224.49 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 16.33 Th/s

 • زمان بلاک :55s

 • پاداش بلاک :27.08

 • آخرین بلاک :1325430

 • سود آوری هم اکنون :2%

 • سود آوری یک روز :2%

 • سود آوری یک هفته :14%

 • درآمد به دلار :$0.20

 • درآمد به دلار یک روز :$0.19

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00002233

 • الگوریتم :Keccak

 • حجم بازار : 4,072,185

 • گردش به دلار :1.39 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.39 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

BitcoinDiamond(BCD)BCD
 • براورد پاداش 24 ساعت :125.00

 • سختی شبکه :1.69 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 11.01 Th/s

 • زمان بلاک :10m 30s

 • پاداش بلاک :125.00

 • آخرین بلاک :593779

 • سود آوری هم اکنون :1%

 • سود آوری یک روز :1%

 • سود آوری یک هفته :7%

 • درآمد به دلار :$0.13

 • درآمد به دلار یک روز :$0.13

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00001507

 • الگوریتم :BCD

 • حجم بازار : 90,033,333

 • گردش به دلار :9.85 BTC

 • گردش به بیت کوین :9.85 BTC

 • نرخ صرافی :0.48

Bytecoin(BCN)CryptoNight
 • براورد پاداش 24 ساعت :488.97

 • سختی شبکه :44.66 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 423.46 Mh/s

 • زمان بلاک :1m 48s

 • پاداش بلاک :488.97

 • آخرین بلاک :1924207

 • سود آوری هم اکنون :1%

 • سود آوری یک روز :1%

 • سود آوری یک هفته :7%

 • درآمد به دلار :$0.11

 • درآمد به دلار یک روز :$0.12

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00001416

 • الگوریتم :CryptoNight

 • حجم بازار : 62,370,309

 • گردش به دلار :1.23 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.23 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Viacoin(VIA)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :0.63

 • سختی شبکه :170.48 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 28.41 Th/s

 • زمان بلاک :24s

 • پاداش بلاک :0.63

 • آخرین بلاک :6979020

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.02

 • درآمد به دلار یک روز :$0.02

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00000184

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 4,612,215

 • گردش به دلار :1.06 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.06 BTC

 • نرخ صرافی :0.20

Myriad-Scrypt(XMY)Scrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :250.00

 • سختی شبکه :6.32 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 43.17 Th/s

 • زمان بلاک :10m

 • پاداش بلاک :250.00

 • آخرین بلاک :2957994

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00000011

 • الگوریتم :Scrypt

 • حجم بازار : 1,561,868

 • گردش به دلار :0.35 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.35 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Myriad-SHA(XMY)SHA-256
 • براورد پاداش 24 ساعت :250.00

 • سختی شبکه :1,359.26 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 9,279.19 Ph/s

 • زمان بلاک :10m

 • پاداش بلاک :250.00

 • آخرین بلاک :2957994

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00000002

 • الگوریتم :SHA-256

 • حجم بازار : 1,561,868

 • گردش به دلار :0.35 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.35 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-Ethash(NICEHASH)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 5.54 Th/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :99%

 • سود آوری یک روز :105%

 • سود آوری یک هفته :735%

 • درآمد به دلار :$1.11

 • درآمد به دلار یک روز :$1.17

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00013773

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :8.41 BTC

 • گردش به بیت کوین :8.41 BTC

 • نرخ صرافی :12553.54

EthereumClassic(ETC)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.88

 • سختی شبکه :110,148.94 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 8.12 Th/s

 • زمان بلاک :13s

 • پاداش بلاک :3.88

 • آخرین بلاک :9211612

 • سود آوری هم اکنون :104%

 • سود آوری یک روز :100%

 • سود آوری یک هفته :700%

 • درآمد به دلار :$1.16

 • درآمد به دلار یک روز :$1.12

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00013225

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 531,323,823

 • گردش به دلار :168.45 BTC

 • گردش به بیت کوین :168.45 BTC

 • نرخ صرافی :4.61

Ethereum(ETH)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.00

 • سختی شبکه :2,336,761.45 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 158.85 Th/s

 • زمان بلاک :14s

 • پاداش بلاک :2.00

 • آخرین بلاک :8954763

 • سود آوری هم اکنون :100%

 • سود آوری یک روز :100%

 • سود آوری یک هفته :700%

 • درآمد به دلار :$1.12

 • درآمد به دلار یک روز :$1.12

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00013175

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 19,909,715,578

 • گردش به دلار :3466.30 BTC

 • گردش به بیت کوین :3466.30 BTC

 • نرخ صرافی :183.34

HavenProtocol(XHV)CryptoNightHaven
 • براورد پاداش 24 ساعت :13.80

 • سختی شبکه :739.37 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 6.11 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 1s

 • پاداش بلاک :13.80

 • آخرین بلاک :464174

 • سود آوری هم اکنون :106%

 • سود آوری یک روز :89%

 • سود آوری یک هفته :623%

 • درآمد به دلار :$1.18

 • درآمد به دلار یک روز :$1.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00011749

 • الگوریتم :CryptoNightHaven

 • حجم بازار : 2,901,591

 • گردش به دلار :2.40 BTC

 • گردش به بیت کوین :2.40 BTC

 • نرخ صرافی :0.27

BitTube(TUBE)CryptoNightSaber
 • براورد پاداش 24 ساعت :150.03

 • سختی شبکه :407.18 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 3.42 Mh/s

 • زمان بلاک :1m 59s

 • پاداش بلاک :150.03

 • آخرین بلاک :471286

 • سود آوری هم اکنون :77%

 • سود آوری یک روز :83%

 • سود آوری یک هفته :581%

 • درآمد به دلار :$0.86

 • درآمد به دلار یک روز :$0.92

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00010919

 • الگوریتم :CryptoNightSaber

 • حجم بازار : 2,098,882

 • گردش به دلار :0.38 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.38 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Sumokoin(SUMO)CryptoNightR
 • براورد پاداش 24 ساعت :65.07

 • سختی شبکه :774.83 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 3.22 Mh/s

 • زمان بلاک :4m 1s

 • پاداش بلاک :65.07

 • آخرین بلاک :349736

 • سود آوری هم اکنون :76%

 • سود آوری یک روز :79%

 • سود آوری یک هفته :553%

 • درآمد به دلار :$0.85

 • درآمد به دلار یک روز :$0.88

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0001042

 • الگوریتم :CryptoNightR

 • حجم بازار : 495,738

 • گردش به دلار :0.23 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.23 BTC

 • نرخ صرافی :0.05

EtherGem(EGEM)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.84

 • سختی شبکه :163.18 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 13.90 Gh/s

 • زمان بلاک :11s

 • پاداش بلاک :3.84

 • آخرین بلاک :3948824

 • سود آوری هم اکنون :76%

 • سود آوری یک روز :76%

 • سود آوری یک هفته :532%

 • درآمد به دلار :$0.85

 • درآمد به دلار یک روز :$0.85

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00010058

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 99,357

 • گردش به دلار :1.05 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.05 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Monero(XMR)CryptoNightR
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.17

 • سختی شبکه :31.79 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 285.54 Mh/s

 • زمان بلاک :1m 54s

 • پاداش بلاک :2.17

 • آخرین بلاک :1969438

 • سود آوری هم اکنون :75%

 • سود آوری یک روز :76%

 • سود آوری یک هفته :532%

 • درآمد به دلار :$0.84

 • درآمد به دلار یک روز :$0.84

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009958

 • الگوریتم :CryptoNightR

 • حجم بازار : 1,062,555,828

 • گردش به دلار :620.01 BTC

 • گردش به بیت کوین :620.01 BTC

 • نرخ صرافی :61.37

QuarkChain(QKC)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.25

 • سختی شبکه :130.58 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 13.38 Gh/s

 • زمان بلاک :9s

 • پاداش بلاک :3.25

 • آخرین بلاک :1768504

 • سود آوری هم اکنون :77%

 • سود آوری یک روز :74%

 • سود آوری یک هفته :518%

 • درآمد به دلار :$0.87

 • درآمد به دلار یک روز :$0.83

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009743

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 11,984,587

 • گردش به دلار :39.87 BTC

 • گردش به بیت کوین :39.87 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Ether-1(ETHO)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :4.50

 • سختی شبکه :302.39 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 23.00 Gh/s

 • زمان بلاک :13s

 • پاداش بلاک :4.50

 • آخرین بلاک :3548471

 • سود آوری هم اکنون :70%

 • سود آوری یک روز :73%

 • سود آوری یک هفته :511%

 • درآمد به دلار :$0.79

 • درآمد به دلار یک روز :$0.81

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000961

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 288,344

 • گردش به دلار :1.63 BTC

 • گردش به بیت کوین :1.63 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Nicehash-CryptoNightR(NICEHASH)CryptoNightR
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 16.72 Mh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :74%

 • سود آوری یک روز :72%

 • سود آوری یک هفته :504%

 • درآمد به دلار :$0.83

 • درآمد به دلار یک روز :$0.81

 • درآمد به بیت کوین یک روز :9.512e-05

 • الگوریتم :CryptoNightR

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.68 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.68 BTC

 • نرخ صرافی :332.29

Bloc(BLOC)CryptoNightHaven
 • براورد پاداش 24 ساعت :17.92

 • سختی شبکه :35.03 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 298.90 Kh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :17.92

 • آخرین بلاک :378361

 • سود آوری هم اکنون :80%

 • سود آوری یک روز :72%

 • سود آوری یک هفته :504%

 • درآمد به دلار :$0.90

 • درآمد به دلار یک روز :$0.80

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009443

 • الگوریتم :CryptoNightHaven

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.03 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.03 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Callisto(CLO)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :233.40

 • سختی شبکه :1,941.27 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 149.38 Gh/s

 • زمان بلاک :13s

 • پاداش بلاک :233.40

 • آخرین بلاک :3869613

 • سود آوری هم اکنون :69%

 • سود آوری یک روز :69%

 • سود آوری یک هفته :483%

 • درآمد به دلار :$0.77

 • درآمد به دلار یک روز :$0.77

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009043

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 1,924,142

 • گردش به دلار :0.09 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.09 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Masari(MSR)CryptoNightFastV2
 • براورد پاداش 24 ساعت :5.89

 • سختی شبکه :103.12 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.72 Mh/s

 • زمان بلاک :1m

 • پاداش بلاک :5.89

 • آخرین بلاک :784793

 • سود آوری هم اکنون :76%

 • سود آوری یک روز :68%

 • سود آوری یک هفته :476%

 • درآمد به دلار :$0.85

 • درآمد به دلار یک روز :$0.76

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00009003

 • الگوریتم :CryptoNightFastV2

 • حجم بازار : 427,223

 • گردش به دلار :0.13 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.13 BTC

 • نرخ صرافی :0.04

Pirl(PIRL)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :5.00

 • سختی شبکه :420.89 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 36.52 Gh/s

 • زمان بلاک :11s

 • پاداش بلاک :5.00

 • آخرین بلاک :5141004

 • سود آوری هم اکنون :66%

 • سود آوری یک روز :68%

 • سود آوری یک هفته :476%

 • درآمد به دلار :$0.74

 • درآمد به دلار یک روز :$0.76

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008957

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 510,247

 • گردش به دلار :0.10 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.10 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Dubaicoin(DBIX)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :6.00

 • سختی شبکه :4,104.37 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 46.12 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 29s

 • پاداش بلاک :6.00

 • آخرین بلاک :859644

 • سود آوری هم اکنون :97%

 • سود آوری یک روز :67%

 • سود آوری یک هفته :469%

 • درآمد به دلار :$1.08

 • درآمد به دلار یک روز :$0.75

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008836

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 444,924

 • گردش به دلار :0.17 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.17 BTC

 • نرخ صرافی :0.10

Lethean(LTHN)CryptoNightR
 • براورد پاداش 24 ساعت :642.33

 • سختی شبکه :45.79 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 390.73 Kh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :642.33

 • آخرین بلاک :570793

 • سود آوری هم اکنون :65%

 • سود آوری یک روز :66%

 • سود آوری یک هفته :462%

 • درآمد به دلار :$0.73

 • درآمد به دلار یک روز :$0.74

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008738

 • الگوریتم :CryptoNightR

 • حجم بازار : 188,793

 • گردش به دلار :0.08 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.08 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Conceal(CCX)CryptoNightConceal
 • براورد پاداش 24 ساعت :9.25

 • سختی شبکه :754.24 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 6.29 Mh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :9.25

 • آخرین بلاک :378611

 • سود آوری هم اکنون :79%

 • سود آوری یک روز :66%

 • سود آوری یک هفته :462%

 • درآمد به دلار :$0.88

 • درآمد به دلار یک روز :$0.74

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008689

 • الگوریتم :CryptoNightConceal

 • حجم بازار : 910,184

 • گردش به دلار :0.75 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.75 BTC

 • نرخ صرافی :0.18

Ubiq(UBQ)Ubqhash
 • براورد پاداش 24 ساعت :6.00

 • سختی شبکه :4,837.92 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 54.36 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 29s

 • پاداش بلاک :6.00

 • آخرین بلاک :1017342

 • سود آوری هم اکنون :64%

 • سود آوری یک روز :65%

 • سود آوری یک هفته :455%

 • درآمد به دلار :$0.72

 • درآمد به دلار یک روز :$0.73

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008599

 • الگوریتم :Ubqhash

 • حجم بازار : 3,468,711

 • گردش به دلار :0.15 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.15 BTC

 • نرخ صرافی :0.08

Metaverse(ETP)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.93

 • سختی شبکه :8,735.96 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 416.00 Gh/s

 • زمان بلاک :21s

 • پاداش بلاک :1.93

 • آخرین بلاک :2981917

 • سود آوری هم اکنون :65%

 • سود آوری یک روز :65%

 • سود آوری یک هفته :455%

 • درآمد به دلار :$0.73

 • درآمد به دلار یک روز :$0.72

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008538

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 35,610,244

 • گردش به دلار :2.47 BTC

 • گردش به بیت کوین :2.47 BTC

 • نرخ صرافی :0.46

Ryo(RYO)CryptoNightGPU
 • براورد پاداش 24 ساعت :56.28

 • سختی شبکه :442.26 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.85 Mh/s

 • زمان بلاک :3m 59s

 • پاداش بلاک :56.28

 • آخرین بلاک :324851

 • سود آوری هم اکنون :48%

 • سود آوری یک روز :64%

 • سود آوری یک هفته :448%

 • درآمد به دلار :$0.53

 • درآمد به دلار یک روز :$0.72

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008494

 • الگوریتم :CryptoNightGPU

 • حجم بازار : 349,846

 • گردش به دلار :0.87 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.87 BTC

 • نرخ صرافی :0.02

Hanacoin(HANA)Lyra2REv3
 • براورد پاداش 24 ساعت :50.00

 • سختی شبکه :164.64 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 7.01 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 34s

 • پاداش بلاک :50.00

 • آخرین بلاک :942884

 • سود آوری هم اکنون :64%

 • سود آوری یک روز :64%

 • سود آوری یک هفته :448%

 • درآمد به دلار :$0.72

 • درآمد به دلار یک روز :$0.72

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008464

 • الگوریتم :Lyra2REv3

 • حجم بازار : 47,924

 • گردش به دلار :0.03 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.03 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Ellaism(ELLA)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :4.91

 • سختی شبکه :46.01 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 3.59 Gh/s

 • زمان بلاک :12s

 • پاداش بلاک :4.91

 • آخرین بلاک :5128048

 • سود آوری هم اکنون :62%

 • سود آوری یک روز :63%

 • سود آوری یک هفته :441%

 • درآمد به دلار :$0.69

 • درآمد به دلار یک روز :$0.70

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008277

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 18,044

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

BitCash(BITC)X16Rv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :19.35

 • سختی شبکه :517.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 31.33 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 6s

 • پاداش بلاک :19.35

 • آخرین بلاک :645253

 • سود آوری هم اکنون :60%

 • سود آوری یک روز :61%

 • سود آوری یک هفته :427%

 • درآمد به دلار :$0.67

 • درآمد به دلار یک روز :$0.68

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00008047

 • الگوریتم :X16Rv2

 • حجم بازار : 307,439

 • گردش به دلار :0.32 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.32 BTC

 • نرخ صرافی :0.03

Expanse(EXP)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :4.00

 • سختی شبکه :2,055.57 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 97.88 Gh/s

 • زمان بلاک :21s

 • پاداش بلاک :4.00

 • آخرین بلاک :2647842

 • سود آوری هم اکنون :64%

 • سود آوری یک روز :61%

 • سود آوری یک هفته :427%

 • درآمد به دلار :$0.71

 • درآمد به دلار یک روز :$0.68

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00007999

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 878,256

 • گردش به دلار :0.23 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.23 BTC

 • نرخ صرافی :0.05

Ravencoin(RVN)X16Rv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :5000.00

 • سختی شبکه :117.99 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 7.74 Th/s

 • زمان بلاک :1m 1s

 • پاداش بلاک :5000.00

 • آخرین بلاک :975680

 • سود آوری هم اکنون :68%

 • سود آوری یک روز :59%

 • سود آوری یک هفته :413%

 • درآمد به دلار :$0.76

 • درآمد به دلار یک روز :$0.66

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000778

 • الگوریتم :X16Rv2

 • حجم بازار : 128,519,240

 • گردش به دلار :103.60 BTC

 • گردش به بیت کوین :103.60 BTC

 • نرخ صرافی :0.03

Nicehash-X16Rv2(NICEHASH)X16Rv2
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 319.33 Gh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :63%

 • سود آوری یک روز :58%

 • سود آوری یک هفته :406%

 • درآمد به دلار :$0.71

 • درآمد به دلار یک روز :$0.65

 • درآمد به بیت کوین یک روز :7.692e-05

 • الگوریتم :X16Rv2

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.50 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.50 BTC

 • نرخ صرافی :20.56

Grin-CT31(GRIN)Cuckatoo31
 • براورد پاداش 24 ساعت :60.00

 • سختی شبکه :11.55 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 104.48 Kh/s

 • زمان بلاک :1m 53s

 • پاداش بلاک :60.00

 • آخرین بلاک :439650

 • سود آوری هم اکنون :57%

 • سود آوری یک روز :57%

 • سود آوری یک هفته :399%

 • درآمد به دلار :$0.64

 • درآمد به دلار یک روز :$0.64

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00007559

 • الگوریتم :Cuckatoo31

 • حجم بازار : 39,298,651

 • گردش به دلار :1094.59 BTC

 • گردش به بیت کوین :1094.59 BTC

 • نرخ صرافی :1.49

EtherSocial(ESN)Ethash
 • براورد پاداش 24 ساعت :5.00

 • سختی شبکه :281.12 Gh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 21.64 Gh/s

 • زمان بلاک :12s

 • پاداش بلاک :5.00

 • آخرین بلاک :4379550

 • سود آوری هم اکنون :57%

 • سود آوری یک روز :57%

 • سود آوری یک هفته :399%

 • درآمد به دلار :$0.64

 • درآمد به دلار یک روز :$0.64

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000751

 • الگوریتم :Ethash

 • حجم بازار : 189,831

 • گردش به دلار :0.28 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.28 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Zclassic(ZCL)EquihashZero
 • براورد پاداش 24 ساعت :12.50

 • سختی شبکه :2.63 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 143.68 Kh/s

 • زمان بلاک :2m 30s

 • پاداش بلاک :12.50

 • آخرین بلاک :625815

 • سود آوری هم اکنون :58%

 • سود آوری یک روز :56%

 • سود آوری یک هفته :392%

 • درآمد به دلار :$0.65

 • درآمد به دلار یک روز :$0.63

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00007387

 • الگوریتم :EquihashZero

 • حجم بازار : 2,312,476

 • گردش به دلار :0.28 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.28 BTC

 • نرخ صرافی :0.31

Zero(ZER)EquihashZero
 • براورد پاداش 24 ساعت :7.83

 • سختی شبکه :236.80 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 43.41 Kh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :7.83

 • آخرین بلاک :720878

 • سود آوری هم اکنون :61%

 • سود آوری یک روز :54%

 • سود آوری یک هفته :378%

 • درآمد به دلار :$0.68

 • درآمد به دلار یک روز :$0.60

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00007081

 • الگوریتم :EquihashZero

 • حجم بازار : 940,999

 • گردش به دلار :0.07 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.07 BTC

 • نرخ صرافی :0.13

Nicehash-Cuckatoo31(NICEHASH)Cuckatoo31
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 49.86 Kh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :51%

 • سود آوری یک روز :52%

 • سود آوری یک هفته :364%

 • درآمد به دلار :$0.57

 • درآمد به دلار یک روز :$0.59

 • درآمد به بیت کوین یک روز :6.917e-05

 • الگوریتم :Cuckatoo31

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :3.39 BTC

 • گردش به بیت کوین :3.39 BTC

 • نرخ صرافی :542.41

Vertcoin(VTC)Lyra2REv3
 • براورد پاداش 24 ساعت :25.00

 • سختی شبکه :25.84 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 665.58 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 39s

 • پاداش بلاک :25.00

 • آخرین بلاک :1246597

 • سود آوری هم اکنون :53%

 • سود آوری یک روز :52%

 • سود آوری یک هفته :364%

 • درآمد به دلار :$0.59

 • درآمد به دلار یک روز :$0.58

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000685

 • الگوریتم :Lyra2REv3

 • حجم بازار : 13,813,617

 • گردش به دلار :4.86 BTC

 • گردش به بیت کوین :4.86 BTC

 • نرخ صرافی :0.26

Bitcoin Interest(BCI)ProgPow
 • براورد پاداش 24 ساعت :10.76

 • سختی شبکه :12.76 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.44 Gh/s

 • زمان بلاک :9m 29s

 • پاداش بلاک :10.76

 • آخرین بلاک :65775

 • سود آوری هم اکنون :53%

 • سود آوری یک روز :52%

 • سود آوری یک هفته :364%

 • درآمد به دلار :$0.60

 • درآمد به دلار یک روز :$0.58

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000684

 • الگوریتم :ProgPow

 • حجم بازار : 442,462

 • گردش به دلار :0.01 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.01 BTC

 • نرخ صرافی :0.02

Electronero(ETNX)CryptoNightFast
 • براورد پاداش 24 ساعت :0.14

 • سختی شبکه :784.96 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 12.66 Kh/s

 • زمان بلاک :1m 2s

 • پاداش بلاک :0.14

 • آخرین بلاک :1010817

 • سود آوری هم اکنون :61%

 • سود آوری یک روز :52%

 • سود آوری یک هفته :364%

 • درآمد به دلار :$0.68

 • درآمد به دلار یک روز :$0.58

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00006834

 • الگوریتم :CryptoNightFast

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.07 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.07 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Grin-CR29(GRIN)Cuckarood29
 • براورد پاداش 24 ساعت :60.00

 • سختی شبکه :83.03 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 666.00 Kh/s

 • زمان بلاک :2m 7s

 • پاداش بلاک :60.00

 • آخرین بلاک :439650

 • سود آوری هم اکنون :50%

 • سود آوری یک روز :49%

 • سود آوری یک هفته :343%

 • درآمد به دلار :$0.56

 • درآمد به دلار یک روز :$0.55

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00006476

 • الگوریتم :Cuckarood29

 • حجم بازار : 39,298,651

 • گردش به دلار :1094.59 BTC

 • گردش به بیت کوین :1094.59 BTC

 • نرخ صرافی :1.49

Beam(BEAM)BeamHashII
 • براورد پاداش 24 ساعت :80.00

 • سختی شبکه :339.36 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 5.56 Mh/s

 • زمان بلاک :1m 1s

 • پاداش بلاک :80.00

 • آخرین بلاک :457065

 • سود آوری هم اکنون :50%

 • سود آوری یک روز :46%

 • سود آوری یک هفته :322%

 • درآمد به دلار :$0.56

 • درآمد به دلار یک روز :$0.52

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00006119

 • الگوریتم :BeamHashII

 • حجم بازار : 31,859,704

 • گردش به دلار :1176.41 BTC

 • گردش به بیت کوین :1176.41 BTC

 • نرخ صرافی :0.70

Nicehash-BeamV2(NICEHASH)BeamHashII
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 3.69 Mh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :49%

 • سود آوری یک روز :46%

 • سود آوری یک هفته :322%

 • درآمد به دلار :$0.55

 • درآمد به دلار یک روز :$0.52

 • درآمد به بیت کوین یک روز :6.105e-05

 • الگوریتم :BeamHashII

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :4.66 BTC

 • گردش به بیت کوین :4.66 BTC

 • نرخ صرافی :12.66

Swap(XWP)Cuckaroo29s
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.66

 • سختی شبکه :156.53 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 10.34 Kh/s

 • زمان بلاک :15s

 • پاداش بلاک :2.66

 • آخرین بلاک :2113830

 • سود آوری هم اکنون :48%

 • سود آوری یک روز :46%

 • سود آوری یک هفته :322%

 • درآمد به دلار :$0.54

 • درآمد به دلار یک روز :$0.51

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00006063

 • الگوریتم :Cuckaroo29s

 • حجم بازار : 413,841

 • گردش به دلار :0.25 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.25 BTC

 • نرخ صرافی :0.06

Nicehash-Cuckarood29 (NICEHASH)Cuckarood29
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 161.95 Kh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :46%

 • سود آوری یک روز :46%

 • سود آوری یک هفته :322%

 • درآمد به دلار :$0.52

 • درآمد به دلار یک روز :$0.51

 • درآمد به بیت کوین یک روز :6.021e-05

 • الگوریتم :Cuckarood29

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :2.15 BTC

 • گردش به بیت کوین :2.15 BTC

 • نرخ صرافی :78.21

Aion(AION)Equihash (210,9)
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.51

 • سختی شبکه :5.57 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 536.83 Kh/s

 • زمان بلاک :10s

 • پاداش بلاک :1.51

 • آخرین بلاک :4701875

 • سود آوری هم اکنون :47%

 • سود آوری یک روز :45%

 • سود آوری یک هفته :315%

 • درآمد به دلار :$0.53

 • درآمد به دلار یک روز :$0.51

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00005976

 • الگوریتم :Equihash (210,9)

 • حجم بازار : 29,960,866

 • گردش به دلار :44.62 BTC

 • گردش به بیت کوین :44.62 BTC

 • نرخ صرافی :0.08

Nicehash-Lyra2REv3(NICEHASH)Lyra2REv3
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 107.04 Gh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :45%

 • سود آوری یک روز :45%

 • سود آوری یک هفته :315%

 • درآمد به دلار :$0.50

 • درآمد به دلار یک روز :$0.50

 • درآمد به بیت کوین یک روز :5.886e-05

 • الگوریتم :Lyra2REv3

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.07 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.07 BTC

 • نرخ صرافی :4.26

Zel(ZEL)ZelHash
 • براورد پاداش 24 ساعت :112.50

 • سختی شبکه :4.41 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 301.04 Kh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :112.50

 • آخرین بلاک :470672

 • سود آوری هم اکنون :46%

 • سود آوری یک روز :43%

 • سود آوری یک هفته :301%

 • درآمد به دلار :$0.52

 • درآمد به دلار یک روز :$0.48

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00005654

 • الگوریتم :ZelHash

 • حجم بازار : 3,903,757

 • گردش به دلار :30.60 BTC

 • گردش به بیت کوین :30.60 BTC

 • نرخ صرافی :0.05

Graft(GRFT)CNReverseWaltz
 • براورد پاداش 24 ساعت :516.32

 • سختی شبکه :109.13 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 947.02 Kh/s

 • زمان بلاک :1m 58s

 • پاداش بلاک :516.32

 • آخرین بلاک :482943

 • سود آوری هم اکنون :44%

 • سود آوری یک روز :41%

 • سود آوری یک هفته :287%

 • درآمد به دلار :$0.49

 • درآمد به دلار یک روز :$0.46

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00005438

 • الگوریتم :CNReverseWaltz

 • حجم بازار : 300,632

 • گردش به دلار :0.05 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.05 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-NeoScrypt(NICEHASH)NeoScrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.57 Gh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :47%

 • سود آوری یک روز :41%

 • سود آوری یک هفته :287%

 • درآمد به دلار :$0.53

 • درآمد به دلار یک روز :$0.46

 • درآمد به بیت کوین یک روز :5.374e-05

 • الگوریتم :NeoScrypt

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.03 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.03 BTC

 • نرخ صرافی :215.02

Vivo(VIVO)NeoScrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :4.50

 • سختی شبکه :
  Notice: Undefined offset: -1 in /home/arzmag/domains/arzmag.com/library/App/View/Helper/DifficultySimplify.php on line 25
  0.00

 • نرخ هش کل شبکه : 19.33 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 5s

 • پاداش بلاک :4.50

 • آخرین بلاک :526450

 • سود آوری هم اکنون :36%

 • سود آوری یک روز :40%

 • سود آوری یک هفته :280%

 • درآمد به دلار :$0.40

 • درآمد به دلار یک روز :$0.44

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00005247

 • الگوریتم :NeoScrypt

 • حجم بازار : 6,060

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

SnowGem(XSG)Zhash
 • براورد پاداش 24 ساعت :6.00

 • سختی شبکه :192.89 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 25.30 Kh/s

 • زمان بلاک :1m 1s

 • پاداش بلاک :6.00

 • آخرین بلاک :992927

 • سود آوری هم اکنون :38%

 • سود آوری یک روز :40%

 • سود آوری یک هفته :280%

 • درآمد به دلار :$0.43

 • درآمد به دلار یک روز :$0.44

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00005244

 • الگوریتم :Zhash

 • حجم بازار : 410,548

 • گردش به دلار :7.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :7.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.02

BitcoinGold(BTG)Zhash
 • براورد پاداش 24 ساعت :12.50

 • سختی شبکه :161.10 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.12 Mh/s

 • زمان بلاک :10m 9s

 • پاداش بلاک :12.50

 • آخرین بلاک :608209

 • سود آوری هم اکنون :35%

 • سود آوری یک روز :40%

 • سود آوری یک هفته :280%

 • درآمد به دلار :$0.39

 • درآمد به دلار یک روز :$0.44

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000524

 • الگوریتم :Zhash

 • حجم بازار : 137,384,206

 • گردش به دلار :13.92 BTC

 • گردش به بیت کوین :13.92 BTC

 • نرخ صرافی :7.84

Anon(ANON)EquihashZero
 • براورد پاداش 24 ساعت :6.53

 • سختی شبکه :921.93 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 5.87 Kh/s

 • زمان بلاک :2m 37s

 • پاداش بلاک :6.53

 • آخرین بلاک :80155

 • سود آوری هم اکنون :47%

 • سود آوری یک روز :39%

 • سود آوری یک هفته :273%

 • درآمد به دلار :$0.53

 • درآمد به دلار یک روز :$0.44

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00005137

 • الگوریتم :EquihashZero

 • حجم بازار : 160,821

 • گردش به دلار :0.01 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.01 BTC

 • نرخ صرافی :0.02

Gincoin(GIN)X16RT
 • براورد پاداش 24 ساعت :5.00

 • سختی شبکه :80.77 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 2.58 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 5s

 • پاداش بلاک :5.00

 • آخرین بلاک :432188

 • سود آوری هم اکنون :33%

 • سود آوری یک روز :38%

 • سود آوری یک هفته :266%

 • درآمد به دلار :$0.37

 • درآمد به دلار یک روز :$0.42

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00005016

 • الگوریتم :X16RT

 • حجم بازار : 69,438

 • گردش به دلار :0.01 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.01 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Nicehash-Zhash(NICEHASH)Zhash
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 670.30 Kh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :34%

 • سود آوری یک روز :37%

 • سود آوری یک هفته :259%

 • درآمد به دلار :$0.38

 • درآمد به دلار یک روز :$0.41

 • درآمد به بیت کوین یک روز :4.813e-05

 • الگوریتم :Zhash

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.87 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.87 BTC

 • نرخ صرافی :6014.40

Innova(INN)NeoScrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.64

 • سختی شبکه :1.31 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 12.47 Mh/s

 • زمان بلاک :7m 9s

 • پاداش بلاک :2.64

 • آخرین بلاک :463590

 • سود آوری هم اکنون :34%

 • سود آوری یک روز :36%

 • سود آوری یک هفته :252%

 • درآمد به دلار :$0.39

 • درآمد به دلار یک روز :$0.40

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0000475

 • الگوریتم :NeoScrypt

 • حجم بازار : 23,100

 • گردش به دلار :0.01 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.01 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-X16R(NICEHASH)X16R
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 32.12 Gh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :21%

 • سود آوری یک روز :35%

 • سود آوری یک هفته :245%

 • درآمد به دلار :$0.24

 • درآمد به دلار یک روز :$0.39

 • درآمد به بیت کوین یک روز :4.605e-05

 • الگوریتم :X16R

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.05 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.05 BTC

 • نرخ صرافی :6.87

Exosis(EXO)X16R
 • براورد پاداش 24 ساعت :0.25

 • سختی شبکه :264.28 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 6.45 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 44s

 • پاداش بلاک :0.25

 • آخرین بلاک :152764

 • سود آوری هم اکنون :12%

 • سود آوری یک روز :34%

 • سود آوری یک هفته :238%

 • درآمد به دلار :$0.14

 • درآمد به دلار یک روز :$0.38

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00004454

 • الگوریتم :X16R

 • حجم بازار : 95,456

 • گردش به دلار :0.08 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.08 BTC

 • نرخ صرافی :0.21

BitcoinPrivate(BTCP)EquihashZero
 • براورد پاداش 24 ساعت :0.39

 • سختی شبکه :61.24 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 3.27 Kh/s

 • زمان بلاک :2m 30s

 • پاداش بلاک :0.39

 • آخرین بلاک :634866

 • سود آوری هم اکنون :33%

 • سود آوری یک روز :34%

 • سود آوری یک هفته :238%

 • درآمد به دلار :$0.37

 • درآمد به دلار یک روز :$0.37

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00004421

 • الگوریتم :EquihashZero

 • حجم بازار : 639,238

 • گردش به دلار :0.01 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.01 BTC

 • نرخ صرافی :0.13

Zcoin(XZC)MTP
 • براورد پاداش 24 ساعت :14.00

 • سختی شبکه :6.05 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 83.94 Gh/s

 • زمان بلاک :4m 55s

 • پاداش بلاک :14.00

 • آخرین بلاک :215917

 • سود آوری هم اکنون :33%

 • سود آوری یک روز :33%

 • سود آوری یک هفته :231%

 • درآمد به دلار :$0.37

 • درآمد به دلار یک روز :$0.36

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00004305

 • الگوریتم :MTP

 • حجم بازار : 39,521,756

 • گردش به دلار :9.76 BTC

 • گردش به بیت کوین :9.76 BTC

 • نرخ صرافی :4.48

BitcoinZ(BTCZ)Zhash
 • براورد پاداش 24 ساعت :12500.00

 • سختی شبکه :1.58 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 79.28 Kh/s

 • زمان بلاک :2m 43s

 • پاداش بلاک :12500.00

 • آخرین بلاک :455782

 • سود آوری هم اکنون :39%

 • سود آوری یک روز :32%

 • سود آوری یک هفته :224%

 • درآمد به دلار :$0.44

 • درآمد به دلار یک روز :$0.36

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00004236

 • الگوریتم :Zhash

 • حجم بازار : 483,085

 • گردش به دلار :0.03 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.03 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Traid(TRAID)NeoScrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :60.00

 • سختی شبکه :
  Notice: Undefined offset: -1 in /home/arzmag/domains/arzmag.com/library/App/View/Helper/DifficultySimplify.php on line 25
  0.00

 • نرخ هش کل شبکه : 28.49 Mh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :60.00

 • آخرین بلاک :331357

 • سود آوری هم اکنون :25%

 • سود آوری یک روز :27%

 • سود آوری یک هفته :189%

 • درآمد به دلار :$0.28

 • درآمد به دلار یک روز :$0.30

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00003528

 • الگوریتم :NeoScrypt

 • حجم بازار : 1,871

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Hilux(HLX)X16R
 • براورد پاداش 24 ساعت :8.00

 • سختی شبکه :14.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 238.93 Mh/s

 • زمان بلاک :4m

 • پاداش بلاک :8.00

 • آخرین بلاک :198453

 • سود آوری هم اکنون :21%

 • سود آوری یک روز :26%

 • سود آوری یک هفته :182%

 • درآمد به دلار :$0.24

 • درآمد به دلار یک روز :$0.29

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00003464

 • الگوریتم :X16R

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Feathercoin(FTC)NeoScrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :40.00

 • سختی شبکه :54.74 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 3.53 Gh/s

 • زمان بلاک :1m 2s

 • پاداش بلاک :40.00

 • آخرین بلاک :2917229

 • سود آوری هم اکنون :33%

 • سود آوری یک روز :25%

 • سود آوری یک هفته :175%

 • درآمد به دلار :$0.37

 • درآمد به دلار یک روز :$0.28

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00003266

 • الگوریتم :NeoScrypt

 • حجم بازار : 2,646,028

 • گردش به دلار :0.25 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.25 BTC

 • نرخ صرافی :0.01

Veil(VEIL)X16RT
 • براورد پاداش 24 ساعت :50.00

 • سختی شبکه :7.63 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 260.49 Gh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :50.00

 • آخرین بلاک :449197

 • سود آوری هم اکنون :25%

 • سود آوری یک روز :24%

 • سود آوری یک هفته :168%

 • درآمد به دلار :$0.28

 • درآمد به دلار یک روز :$0.27

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00003146

 • الگوریتم :X16RT

 • حجم بازار : 3,206,398

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.07

Motion(XMN)X16R
 • براورد پاداش 24 ساعت :8.00

 • سختی شبکه :3.07 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 84.95 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 28s

 • پاداش بلاک :8.00

 • آخرین بلاک :395828

 • سود آوری هم اکنون :20%

 • سود آوری یک روز :22%

 • سود آوری یک هفته :154%

 • درآمد به دلار :$0.22

 • درآمد به دلار یک روز :$0.24

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00002861

 • الگوریتم :X16R

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

GoByte(GBX)NeoScrypt
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.71

 • سختی شبکه :32.15 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 844.03 Mh/s

 • زمان بلاک :2m 36s

 • پاداش بلاک :3.71

 • آخرین بلاک :399587

 • سود آوری هم اکنون :12%

 • سود آوری یک روز :17%

 • سود آوری یک هفته :119%

 • درآمد به دلار :$0.14

 • درآمد به دلار یک روز :$0.19

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00002193

 • الگوریتم :NeoScrypt

 • حجم بازار : 152,492

 • گردش به دلار :0.03 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.03 BTC

 • نرخ صرافی :0.02

Nicehash-CNHeavy(NICEHASH)CryptoNightHeavy
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 57.49 Kh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :29%

 • سود آوری یک روز :11%

 • سود آوری یک هفته :77%

 • درآمد به دلار :$0.32

 • درآمد به دلار یک روز :$0.13

 • درآمد به بیت کوین یک روز :1.497e-05

 • الگوریتم :CryptoNightHeavy

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :110.95

Sinovate(SIN)X25X
 • براورد پاداش 24 ساعت :24.98

 • سختی شبکه :19.51 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 677.06 Mh/s

 • زمان بلاک :1m 58s

 • پاداش بلاک :24.98

 • آخرین بلاک :287343

 • سود آوری هم اکنون :12%

 • سود آوری یک روز :11%

 • سود آوری یک هفته :77%

 • درآمد به دلار :$0.13

 • درآمد به دلار یک روز :$0.12

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00001438

 • الگوریتم :X25X

 • حجم بازار : 1,307,216

 • گردش به دلار :0.49 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.49 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Bitcore(BTX)TimeTravel10
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.13

 • سختی شبکه :7.11 Kh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 191.70 Gh/s

 • زمان بلاک :2m 32s

 • پاداش بلاک :3.13

 • آخرین بلاک :498159

 • سود آوری هم اکنون :5%

 • سود آوری یک روز :5%

 • سود آوری یک هفته :35%

 • درآمد به دلار :$0.06

 • درآمد به دلار یک روز :$0.05

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00000625

 • الگوریتم :TimeTravel10

 • حجم بازار : 3,108,371

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.17

BitcoinDiamond(BCD)BCD
 • براورد پاداش 24 ساعت :125.00

 • سختی شبکه :1.69 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 11.01 Th/s

 • زمان بلاک :10m 30s

 • پاداش بلاک :125.00

 • آخرین بلاک :593779

 • سود آوری هم اکنون :2%

 • سود آوری یک روز :2%

 • سود آوری یک هفته :14%

 • درآمد به دلار :$0.02

 • درآمد به دلار یک روز :$0.02

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00000247

 • الگوریتم :BCD

 • حجم بازار : 90,033,333

 • گردش به دلار :9.85 BTC

 • گردش به بیت کوین :9.85 BTC

 • نرخ صرافی :0.48

Gravium(GRV)X16R
 • براورد پاداش 24 ساعت :3.13

 • سختی شبکه :9.71 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 8.28 Mh/s

 • زمان بلاک :1h 19m 59s

 • پاداش بلاک :3.13

 • آخرین بلاک :739974

 • سود آوری هم اکنون :1%

 • سود آوری یک روز :2%

 • سود آوری یک هفته :14%

 • درآمد به دلار :$0.02

 • درآمد به دلار یک روز :$0.02

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.00000204

 • الگوریتم :X16R

 • حجم بازار : 2,486

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Nicehash-CuckooCycle(NICEHASH)CuckooCycle
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :1.00 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 20.70 Kh/s

 • زمان بلاک :1s

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :0

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0

 • الگوریتم :CuckooCycle

 • حجم بازار : 0

 • گردش به دلار :0.05 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.05 BTC

 • نرخ صرافی :79.72

Aeternity(AE)CuckooCycle
 • براورد پاداش 24 ساعت :225.42

 • سختی شبکه :38.55 Mh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 212.22 Kh/s

 • زمان بلاک :3m 6s

 • پاداش بلاک :225.42

 • آخرین بلاک :170036

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0

 • الگوریتم :CuckooCycle

 • حجم بازار : 60,654,794

 • گردش به دلار :36.89 BTC

 • گردش به بیت کوین :36.89 BTC

 • نرخ صرافی :0.21

Luxcoin(LUX)PHI2
 • براورد پاداش 24 ساعت :5.00

 • سختی شبکه :792.18 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 52.81 Gh/s

 • زمان بلاک :1m

 • پاداش بلاک :5.00

 • آخرین بلاک :987390

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0

 • الگوریتم :PHI2

 • حجم بازار : 1,018,161

 • گردش به دلار :0.02 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.02 BTC

 • نرخ صرافی :0.15

Gexan(GEX)PHI2
 • براورد پاداش 24 ساعت :2.40

 • سختی شبکه :35.04 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 1.17 Gh/s

 • زمان بلاک :2m

 • پاداش بلاک :2.40

 • آخرین بلاک :277450

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0

 • الگوریتم :PHI2

 • حجم بازار : 41,379

 • گردش به دلار :0.01 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.01 BTC

 • نرخ صرافی :0.02

Spider(SPDR)PHI2
 • براورد پاداش 24 ساعت :1.00

 • سختی شبکه :
  Notice: Undefined offset: -1 in /home/arzmag/domains/arzmag.com/library/App/View/Helper/DifficultySimplify.php on line 25
  0.00

 • نرخ هش کل شبکه : 49.44 Mh/s

 • زمان بلاک :1m

 • پاداش بلاک :1.00

 • آخرین بلاک :344613

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0

 • الگوریتم :PHI2

 • حجم بازار : 1,519

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00

Argoneum(AGM)PHI2
 • براورد پاداش 24 ساعت :13.50

 • سختی شبکه :11.70 Bh/s

 • نرخ هش کل شبکه : 772.83 Mh/s

 • زمان بلاک :1m 2s

 • پاداش بلاک :13.50

 • آخرین بلاک :523617

 • سود آوری هم اکنون :0%

 • سود آوری یک روز :0%

 • سود آوری یک هفته :0%

 • درآمد به دلار :$0.00

 • درآمد به دلار یک روز :$0.00

 • درآمد به بیت کوین یک روز :0.0

 • الگوریتم :PHI2

 • حجم بازار : 14,252

 • گردش به دلار :0.00 BTC

 • گردش به بیت کوین :0.00 BTC

 • نرخ صرافی :0.00


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای ارزمگ محفوظ می باشد.
Copy Right © 2019 All Rights Reserved